Budżet2017
Wrocławia

Prezentujemy budżet Wrocławia 2017. Pokazujemy, skąd miasto ma pieniądze. Wystarczy wpisać miesięczne wynagrodzenie, a zobaczysz, ile pieniędzy i na co miasto wyda z twojego podatku. Bez skomplikowanych tabel i wykresów prezentujemy wydatki miasta w zakresie m.in.: oświaty, pomocy społecznej czy sportu.

Zaczynamy

Budżet Wrocławia 2017:

4 045 865 000 zł

Wydatki:4 210 865 000 zł

Deficyt:165 000 000 zł

w tym m.in:

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

1 152 008 293 zł

m.in.: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, utrzymanie przedszkoli i szkół każdego szczebla, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, funkcjonowanie stołówek w szkołach i przedszkolach, pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów

Transport i łączność

763 629 697 zł

finansowanie m.in.: lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

647 103 375 zł

utrzymanie m.in.: domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja rządowego programu „Rodzina 500+”, finansowanie wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tworzenie i funkcjonowanie żłobków, pomoc dla repatriantów, funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, realizacja programów polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

424 961 845 zł

finansowanie m.in.: gospodarki ściekowej, zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA), gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymanie zieleni oraz schronisk dla zwierząt

Gospodarka mieszkaniowa

313 490 580 zł

finansowanie m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: realizacja programu przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego, programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, rewitalizacja miasta Wrocławia oraz remonty gminnych lokali mieszkaniowych

Administracja publiczna

290 845 992 zł

m.in.: utrzymanie stanowisk pracy oraz utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym Centrów Obsługi Mieszkańca, organizacja kwalifikacji wojskowej, finansowanie działań promocyjnych miasta, funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych

Sport, rekreacja i turystyka

186 754 772 zł

m.in.: utrzymanie obiektów sportowych, instytucji kultury fizycznej, finansowanie programów sportowych dla dzieci i młodzieży

Kultura

150 702 535 zł

finansowanie m.in.: teatrów, Narodowego Forum Muzyki, domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów, galerii, BWA, centrów kultury i sztuki, bibliotek, archiwów, muzeów oraz ochrona zabytków

Wydatki finansowe miasta

149 343 083 zł

obsługa długu i wpłata do budżetu państwa (tzw. janosikowe)

Bezpieczeństwo

73 533 479 zł

m.in. dotacje na zadania bieżące policji, utrzymanie i funkcjonowanie: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej i straży miejskiej

Działalność usługowa

40 342 216 zł

realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego, a także prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz gminy Wrocław

Pozostałe wydatki

18 149 133 zł