Budżet Wrocławia 2015

wersja tekstowa

 • Budżet Wrocławia 2015 r.
 • 3 885 745 040 zł – dochody
 • 4 175 745 040 zł – wydatki
 • 290 000 000 zł – deficyt (zadłużenie)
 • Wydatki m.in.:
 • 970 945 864 zł – oświata i wychowanie (m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkoły podstawowe specjalne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, przedszkola specjalne, gimnazja, gimnazja specjalne, dowożenie uczniów do szkół, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne)
 • 2 680 000 zł – szkolnictwo wyższe (m.in.: pomoc materialna dla studentów i doktorantów, dotacje celowe)
 • 37 737 873 zł – ochrona zdrowia (m.in.: lecznictwo ambulatoryjne, programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, izba wytrzeźwień, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)
 • 275 238 192 zł – pomoc społeczna (m.in.: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, rodziny zastępcze, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
 • 71 001 535 zł – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (m.in.: żłobki, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów)
 • 79 013 904 zł – edukacyjna opieka wychowawcza (m.in.: świetlice szkolne, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, pomoc materialna dla uczniów, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)
 • 455 253 387 zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in.: gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, zakłady gospodarki komunalnej)
 • 63 599 954 zł – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (policja – dotacje na zadania bieżące, komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wynagrodzenia i wydatki, ochotnicza straż pożarna, obrona cywilna, straż miejska)
 • 238 414 831zł – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in.: teatry, filharmonia, orkiestry, chóry i kapele, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, galerie i biura wystaw artystycznych, centra kultury i sztuki, biblioteki, archiwa, muzea, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)
 • 279 594 219 zł – gospodarka mieszkaniowa (m.in.: gospodarka gruntami i nieruchomościami, remonty)
 • 31 133 097 zł – działalność usługowa (m.in.: plany zagospodarowania przestrzennego, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, cmentarze)
 • 253 237 561 zł – administracja publiczna (m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwalifikacja wojskowa, promocja jednostek samorządu terytorialnego)
 • 76 954 948 zł – kultura fizyczna (m.in.: obiekty sportowe, instytucje kultury fizycznej)
 • 785 106 651 zł – transport i łączność (m.in.: lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne, drogi wewnętrzne)


Zgłoś uwagę