Nr projektu. 555

Sieć parków we Wrocławiu – Psie Pole - Zawidawie 2 [WBO. 2017]

Głosów: 1 512

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie dwóch terenów zielonych na terenie osiedla Psie Pole -Zawidawie – zielonego skweru na Psim Polu (za Famą) oraz części parku na Zakrzowie. Łączenie ze sobą obszarów zlokalizowanych po dwóch różnych stronach alei Sobieskiego ma za zadanie zaktywizować mieszkańców całego osiedla wokół wspólnego projektu w ramach WBO 2017. Pierwsza część projektu ulokowana ma być na działkach znajdujących się na tyłach Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA. Wskazana do zagospodarowania przestrzeń ograniczona jest z jednej strony dojazdem do kamienic, odchodzącym od parkingu, parkingiem (graniczy ze wszystkimi wspomnianymi działkami), śmietnikiem oraz terenem FAMY (powierzchnia wyłożona granitowymi płytami). Przedsięwzięcie zakłada stworzenie zielonego skweru z mini placem zabaw. W centralnym miejscu zlokalizowana byłaby kolorowa konstrukcja dla dzieci typu Linarium Mount Logan w wersji Triangulum – 3153303 (lub podobny obiekt linowy), umieszczona na piaszczystym podłożu. Do placu zabaw byłyby 4 dojścia – alejki żwirowe (na planie X) oraz alejka okalająca skwer wraz z ławkami oraz śmietnikami. Pozostałe części zajmą rabaty kwiatowe (byliny kwitnące od wiosny do jesieni) oraz drzewa – lipy drobnolistne. Druga cześć projektu zakłada zagospodarowanie działki znajdującej się na Zakrzowie, na terenie ograniczonym ulicami Kujbyszewską, Królewską oraz Zatorską. Na tej przestrzeni planuje się powstanie nieregularnej alejki/alejek żwirowych, placu integracyjnego dla mieszkańców Os. Sobieskiego oraz wybiegu dla psów (jest to zbieżne z koncepcją dot. Parku Jedności, projektu WBO 2014). Ponadto na projektowanej przestrzeni założone zostaną nowe trawniki oraz posadzone drzewa. Na terenie tej części parku zaplanowano także stojaki rowerowe, kubły na śmieci oraz ławki.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale proponujemy ograniczyć inwestycję do działki nr 30/13 AM_18 Obręb: Zakrzów. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada opracowaną koncepcję dla wskazanej działki w ramach inwestycji WBO2014 „Park Jedności”, projekt będzie musiał być zgodny ww. z koncepcją. Kwota potrzebna na realizację we wskazanej lokalizacji została oszacowana na 1 mln zł , dlatego nie wystarczy środków na budowę parku na działkach 65/8, 66/7, 67/9 AM_14 Obręb Psie Pole. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla obu lokalizacji - na Psim Polu i Zakrzowie. Dla działki nr 30/13 AM_18 Obręb Zakrzów istnieje koncepcja zagospodarowania stworzona w ramach inwestycji WBO2014 „Park Jedności”, w razie wygranej realizacja będzie musiała być zgodna z koncepcją. Dla działek nr 65/8, 66/7, 67/9 AM_14 Obręb Psie Pole dokumentacja projektowa będzie musiała uzyskać akceptację MKZ. Szeroki zakres projektu powoduje, że kwota 1 mln zł może nie wystarczyć na realizację całego zakresu i pojawi się konieczność etapowania inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Skwer przy FAMIE: Wskazana do zagospodarowania przestrzeń ograniczona jest z jednej strony dojazdem do kamienic, odchodzącym od parkingu, parkingiem (graniczy ze wszystkimi wspomnianymi działkami), śmietnikiem oraz powierzchnią z betonowymi ławeczkami przy FAMIE na granitowych płytach. Część parku na Zakrzowie: Projekt zakłada zagospodarowanie działki znajdującej się na Zakrzowie, na terenie ograniczonym ulicami Kujbyszewską, Królewską oraz Zatorską (okolice przykościelnego parkingu i przystanków autobusowych).

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 512

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 267
Papier 245

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 841
Mężczyźni 671

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.