Nr projektu. 4

Zielona Sieć Rowerowo-Piesza Wrocławia– PSIE POLE, KRZYKI, FABRYCZNA, STARE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE [WBO. 2020]

Głosów: 3 654

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Agnieszka Dusza

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie budowy ścieżki rowerowej:
- wzdłuż rzeki Dobra,
- przy Parku Mamuta wzdłuż rzeki Ślęzy,
- wzdłuż rzeki Oławy od Kładki Siedleckiej w kierunku nowo powstałej Promenady Oławy,
- rampa z mostu Grunwaldzkiego na Bulwar Kaczyńskich.
Projekt został oceniony negatywnie w zakresie budowy ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż wybrzeża Paustera, ze względu na brak normatywnej szerokości drogi dla pieszych i rowerów. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowa realizacja ww. zakresu znacznie przekraczałby zakładany budżet.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną kwotę projektów WBO 2020, tj. 2 mln zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lider powinien ograniczyć zakres projektu uwzględniając następujące uwagi dla poszczególnych lokalizacji:
Ad. 1 PSIE POLE:
Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Dobra
Ocena pozytywna z wyłączeniem działki nr 45/3, AM-22; obręb Pawłowice- nie jest to własność Gminy Wrocław - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji to 800 000 zł.
Ad. 2 FABRYCZNA
Ścieżka rowerowo-piesza przy Parku Mamuta wzdłuż rzeki Ślęzy
Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji to 300 000 zł.
Ad. 3 KRZYKI:
a) Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Oławy od Kładki Siedleckiej w kierunku nowo powstałej Promenady Oławy
Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji to 600 000 zł.
b) Ścieżka rowerowa - Połączenie Zielonej Rowerowo Pieszej Obwodnicy Wrocławia z osiedlem Gaj
Inwestycja będzie realizowana niezależnie od WBO - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ad. 4 STARE MIASTO:
a) Przejście dla rowerzystów i pieszych z Promenady Staromiejskiej przez ul. Kołłątaja
Ocena negatywna, ponieważ połączenie promenady z ul. Nową, wymagałoby skrócenia peronu tramwajowego i budowy sygnalizacji, która pogorszyłaby warunki komunikacji tramwajowej. Istnieje już dwukierunkowy przejazd rowerowy przy ul. Podwale oraz przejazd przy ulicy Teatralnej. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
b) Rampa z mostu Grunwaldzkiego na Bulwar Kaczyńskich
Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji to 250 000 zł.
c) Rowerowy nowy plac Nankiera (połączenie z bulwarem Dunikowskiego)
Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji to 150 000 zł.
Ad. 5 ŚRÓDMIEŚCIE
Przejście dla rowerzystów i pieszych przy Moście Zwierzynieckim na ul. Wajdy
Ocena negatywna z uwagi na brak widoczności – brak wykonalności technicznej - nie spełnia kryterium określonego w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 2, 4.

Opis projektu

Jest to pomysł powstania sieci szybkich, bezpiecznych tras rowerowo-pieszych, biegnących terenami zielonymi i łączących różne dzielnice oraz parki Wrocławia. Pomysł ten to rozwinięcie koncepcji Zielonej Rowerowo-Pieszej Obwodnicy Wrocławia.
Sieć tych tras miałaby charakter komunikacyjno-rekreacyjny i przeznaczona byłaby dla ROWERZYSTÓW, PIESZYCH i BIEGACZY. Dzięki niej można byłoby łatwo przemieszczać się rowerem między dzielnicami, bezpiecznie dostać się do pracy, szkoły lub aktywnie spędzić wolny czas wśród zieleni. Pomysł przewiduje również nasadzenia drzew i krzewów oraz stworzenie przyległych zieleńców z ławeczkami, siłowniami i placami zabaw.
Corocznie będą zgłaszane do WBO kolejne elementy tej sieci w różnych dzielnicach.

Uzasadnienie projektu

Trasy rowerowe typu Green’way są zdecydowanie SZYBSZE (omijają skrzyżowania, światła, uliczne), BEZPIECZNIEJSZE, (biegną z dala od ulic i skrzyżowań) i ZDROWSZE (biegną terenami zielonymi, z dala od spalin samochodowych) od dróg rowerowych usytuowanych wzdłuż ulic.
Zapraszam na fan-page: https://www.facebook.com/zielona.siec.wroclawia/

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy Wrocławianie oraz turyści chcący zwiedzić Wrocław z perspektywy roweru.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

630 000 i więcej

Elementy projektu

PSIE POLE:

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Dobra - 650 m / 2,5 m szer., nawierzchnia asfalt – załącznik 1

FABRYCZNA:

Ścieżka rowerowo-piesza przy Parku Mamuta wzdłuż rzeki Ślęzy – 150 m / 3 m szer., nawierzchnia szutrowa - załącznik 2 (odcinek oznaczony kolorem jasnozielonym)

KRZYKI:

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Oławy od Kładki Siedleckiej w kierunku nowo powstałej Promenady Oławy – 450 m / 2,5 m szer., nawierzchnia asfalt - załącznik 3a

STARE MIASTO:

Rampa z mostu Grunwaldzkiego na Bulwar Kaczyńskich - załącznik 4b

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław, Przedmieście Oławskie, Stare Miasto, Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 654

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 654
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 009
Mężczyźni 1 645

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.