Nr projektu. 326

Rewitalizacja skweru Adolfa Marii Bocheńskiego - etap 2 - wymiana nawierzchni chodników, nasadzenia zieleni, mała architektura, oświetlenie / Dzielnica Śródmieście, obręb Pl. Grunwaldzki [WBO. 2020]

Głosów: 146

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Michał Zawadzki

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że Zarząd Zieleni Miejskiej w grudniu 2019 r. zrealizował I etap inwestycji w ramach zadania WBO 2017 projekt 196 pn.: Rewitalizacja skweru A. M. Bocheńskiego. Tym samym Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę na cały zakres inwestycji. Do realizacji pozostało budowa ciągów pieszych - chodników wokół skweru, oświetlenie, dostawa i montaż elementów małej architektury, demontaż betonowej donicy, nasadzenia zieleni. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że Zarząd Zieleni Miejskiej w grudniu 2019r. zrealizował I etap inwestycji w ramach zadania WBO 2017 projekt 196 pn.: Rewitalizacja skweru A. M. Bocheńskiego. Tym samym Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę na cały zakres inwestycji. Do realizacji pozostało budowa ciągów pieszych - chodników wokół skweru, oświetlenie, dostawa i montaż elementów małej architektury, demontaż betonowej donicy, nasadzenia zieleni.
Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

W 2017r. projekt rewitalizacji skweru A.M. Bocheńskiego został wybrany w WBO (proj.nr 196) - duża jego część została zrealizowana w 2019r. jako 1. etap inwestycji: nasadzenia zieleni, lokalizacja ławek, stolików, koszy na odpady, oświetlenia dekoracyjnego, odnowienie tablicy upamiętniającej patrona skweru. Obecna propozycja to 2. etap - wymiana zniszczonych nawierzchni wokół zieleńca,kończąca proces rewitalizacji tego fragmentu miasta. Zakres projektu obejmuje remont istniejących, przylegających do Skweru chodników wzdłuż ulic Sępa Szarzyńskiego, Piwnej i Miłej, usunięcie zniszczonej betonowej donicy,obniżenie krawężników przy przejściu przez ul. Piwną, montaż stojaków rowerowych oraz wykonanie nasadzeń w obrębie istniejących klombów.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu będzie zakończeniem rozpoczętej już wcześniej inwestycji. Uporządkuje nawierzchnie w okolicy zrealizowanej rewitalizacji skweru, poprawiając komfort użytkowania chodników, estetykę przestrzeni publicznej i funkcjonalność ciągów pieszych.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy okolicznych budynków wielorodzinnych, pracownicy budynków biurowych przy ul. Szczytnickiej, rodzice z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola Sióstr Jadwiżanek.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

15 000

Elementy projektu

Remont istniejących chodników
Nasadzenia zieleni w obrębie istniejących klombów
Montaż opraw oświetleniowych
Usunięcie zniszczonej betonowej donicy
Lokalizacja elementów małej architektury (stojaki rowerowe, ławki)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Chodniki okalające skwer Bocheńskiego od strony ulic Sępa Szarzyńskiego, Piwnej i Miłej w zakresie przyległym do skweru.

Osiedle: Plac Grunwaldzki

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

146

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 145
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 73
Mężczyźni 73

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.