Nr projektu. 313

Szczepińskie Miejsca Spotkań - parki kieszonkowe [WBO. 2020]

Głosów: 1 836

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Joanna Klima

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Dokładny zakres projektu zostanie uzgodniony na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, ponieważ konieczne będzie etapowanie inwestycji - prawdopodobnie uda się opracować dokumentację projektową dla 3 lokalizacji, a zrealizować 2 lokalizacje. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ jego szacunkowy koszt przekracza maksymalną kwotę dla projektów osiedlowych, a z opisu nie wynika jego ogólnomiejski charakter. Całkowity koszt realizacji jednego parku kieszonkowego to ok. 400 000 zł, w tym koszt dokumentacji 50 000 zł. Szacunkowy koszt obecnego zakresu wynosi 1 200 000 zł. Projekt w obecnym kształcie nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Parki Kieszonkowe na Szczepinie to propozycja na zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni między blokami. Ulice Ziemowita i Głogowska mają szansę stać się Szczepińskimi Miejscami Spotkań. Zieleń, miejsca rekreacji i mała infrastruktura pozwolą szczepinianom coraz częściej spędzać czas z sąsiadami.

Uzasadnienie projektu

Na Szczepinie jest wiele działek, które mają potencjał "sąsiedzkich miejsc spotkań". Trzeba je tylko zagospodarować zieloną architekturą i sprawić, by stały się atrakcyjne. Parki kieszonkowe to odpowiedź na tego typu problemy, jak również ważny element w miejskim programie adaptacyjnym do zmian klimatu. Zniszczony plac zabaw na ul. Ziemowita i przestrzeń między blokami na ul. Głogowskiej i Słubickiej to lokalizacje, które są atrakcyjne dla mieszkańców z różnych części Szczepina.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczepina, przede wszystkim mieszkańcy ul. Ziemowita, Rybackiej i Głogowskiej.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

2500

Elementy projektu

3 x klomby
9 x ławki
6 x polegiwacze/hamaki
15 x nasadzenia drzew
3 x nasadzenia drobnej zieleni

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: - adres: 1. Park kieszonkowy; ul. Ziemowita - numer geodezyjny działki: nr działki Stare Miasto AR_7,8/12 - adres: 2. Park kieszonkowy; ul. Głogowska/Słubicka - numer geodezyjny działki: nr działki Stare Miasto AR_1,8/44

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 836

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 836
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 049
Mężczyźni 787

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.