Nr projektu. 297

Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i Strachocin łączą siły [WBO. 2020]

Głosów: 3 681

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Monika Glińska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami do wskazanych lokalizacji:
1) Park Jedności - zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zaproponowane elementy są uwzględnione w II części realizacji Parku za wyjątkiem poidełek, w zakresie których ocena jest negatywna z uwagi na trwałość pozwolenia na budowę.
2) Park rekreacyjny na Psim Polu - zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Dodatkowo należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji wykonawczej dla III etapu. W ramach I i II etapu WBO 2016 projekt nr 289 oraz WBO 2017 projekt nr 133, na części Parku wykonane zostały ciągi komunikacyjne, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy, tablice informacyjne oraz nasadzenia drzew i krzewów. Do wykonania, zgodnie z dokumentacją projektową, postało jeszcze dokończenie budowy ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem, plac zabaw, elementy małej architektury, nasadzenia krzewów.
3) Zieleniec przy ul. Litewskiej - w ramach realizacji sugerujemy również uporządkowanie parkowania wzdłuż ulicy Kowieńskiej - teren zieleni jest rozjeżdżany przez samochody.
4) Park Strachociński (ul. Strachocińska) - pozytywna ocena dla rynny zjazdowej z górki oraz tablicy edukacyjnej jak również dla prac pielęgnacyjnych w drzewostanie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami do wskazanych lokalizacji:
1) Park jedności - zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zaproponowane elementy są uwzględnione w II cz. realizacji Parku za wyjątkiem poidełek, w zakresie których ocena jest negatywna z uwagi na trwałość pozwolenia na budowę.
2) Park rekreacyjny na Psim Polu - Zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Dodatkowo należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji wykonawczej dla III etapu. W ramach I i II etapu WBO 2016 projekt nr 289 oraz WBO 2017 projekt nr 133, na części Parku wykonane zostały ciągi komunikacyjne, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy, tablice informacyjne oraz nasadzenia drzew i krzewów. Do wykonania, zgodnie z dokumentacją projektową, postało jeszcze dokończenie budowy ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem, plac zabaw, elementy małej architektury, nasadzenia krzewów.
3) Zieleniec przy ul. Litewskiej - w ramach realizacji sugerujemy również uporządkowanie parkowania wzdłuż ulicy Kowieńskiej - teren zieleni jest rozjeżdżany przez samochody.
4) Park Strachociński (ul. Strachocińska) - pozytywna ocena dla rynny zjazdowej z górki oraz tablicy edukacyjnej jak również dla prac pielęgnacyjnych w drzewostanie
Szacunkowy koszt realizacji zadania to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 297, 305, 388. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt ma na celu doposażenie i ukończenie inwestycji, które powstały z WBO w poprzednich latach oraz zadbanie o osiedlową zieleń. Na ZAKRZOWIE chodzi o street workout, plac integracyjny z pergolą, pnączami i podestem przy przystankach przy ul. Królewskiej, poidełka/zdroje na terenie parku, drugi (naturalny) wybieg dla psów bliżej ul. Zatorskiej. W zieleńcu na PSIM POLU do zagospodarowania został klin pomiędzy działką LZN-u a mieszkaniami przy Miłostowskiej, a także miejsce zabaw dla dzieci i dodatkowe nasadzenia roślin. Na ZGORZELISKU uporządkowanie pasa zieleni pomiędzy ul. Litewską i Kowieńską. PARK STRACHOCIŃSKI zostałby wzbogacony o rynnę do zjeżdżania o dł. 50 m umieszczoną na górce parkowej i tablicę edukacyjną w formie klocków.

Uzasadnienie projektu

Dzięki aktywności społeczności lokalnych Zakrzowa, Psiego Pola i Strachocina z budżetu WBO w poprzednich latach stworzono miejsca odpoczynku i rekreacji, które świetnie służą mieszkańcom okolicy (Park Jedności, Park Strachociński, teren rekreacyjny na Psim Polu przy ul. Gorlickiej). Jednak nie wszystkie elementy zaplanowane w projektach zostały zrealizowane ze względu na brak środków. Kompleksowe zagospodarowanie wymienionych miejsc przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności okolicy i będzie sprzyjało integracji lokalnej mieszkańców. Będzie to także zwieńczenie wysiłku osób składających wnioski do WBO dotyczące wskazanych terenów w poprzednich latach. Za pozostałą kwotę zostaną przeprowadzone prace pielęgnacyjne na drzewostanie.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Wrocławia, głównie Zakrzowa, Psiego Pola, Zgorzeliska, Strachocina i Swojczyc oraz osoby przyjezdne. Z powstałej infrastruktury będą mogły korzystać całe rodziny.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ponad 30 tys. mieszkańców

Elementy projektu

1 x Park Jedności: street workout, plac integracyjny, wybieg dla psów, zieleń (szacunkowy koszt realizacji ok. 500 tys. zł)
1 x Park rekreacyjny na Psim Polu: alejka z oświetleniem, mała architektura, plac zabaw, nasadzenia
1 x Zgorzelisko (Os. Kiełczowskie): uporządkowanie terenu i wymiana trawnika przy ul. Litewskiej, nowy chodnik z kostki brukowej, zamontowanie koszy na śmieci
1 x Strachocin: postawienie instalacji i prace ziemne
1 x Usunięcie jemioły z drzew i prace pielęgnacyjne

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: 1. Park Jedności (cz. I i II), 2. Park rekreacyjny na Psim Polu (ul. Gorlicka), 3. obszar między ul. Litewską a Kowieńską 4. Park Strachociński (ul. Strachocińska)

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 681

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 679
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 028
Mężczyźni 1 653

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.