Nr projektu. 274

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu Powstańców Śląskich [WBO. 2020]

Głosów: 91

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Adam Przybyszewski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale jedynie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicy Pretficza. Istnieje plan wprowadzenia na tym terenie strefy tempo 30, w ramach projektu można go zrealizować wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach. W strefie 30 nie ma potrzeby wyznaczania przejść dla pieszych. Pozostałe lokalizacje zostały ocenione negatywnie, gdyż przejścia zabezpieczone są już obecnie azylami lub w sygnalizacją świetlną. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale jedynie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicy Pretficza. Istnieje plan wprowadzenia na tym terenie strefy tempo 30, w ramach projektu można go zrealizować wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach. W strefie 30 nie ma potrzeby wyznaczania przejść dla pieszych.
Pozostałe lokalizacje zostały ocenione negatywnie, gdyż przejścia zabezpieczone są już obecnie azylami lub w sygnalizacją świetlną. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji projektu to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Przejścia powinny być wyniesione, zaś ich najbliższa okolica zabezpieczona przed parkowaniem samochodów ograniczających widoczność. Ważne jest właściwe oświetlenie przejścia (działające w dłuższych godzinach niż uliczne), ale również strefy bezpośrednio je poprzedzającej (chodnika). Warto rozważyć wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań: zabezpieczenie punktami świetlnymi wbudowanymi w nawierzchnie, wzbudzanymi czujnikami ruchu wychwytującymi osoby zbliżające się do przejścia, dynamiczne sterowanie natężeniem oświetlenia czy osobny słupek z sygnalizatorem z pomarańczowym ludzikiem. Na fragmentach ulicy bezpośrednio przed przejściem warto wykonać nawierzchnię z mieszanki asfaltowej o właściwościach skracających drogę hamowania.

Uzasadnienie projektu

Projekt zakłada realizację nowoczesnych przejść zwiększających bezpieczeństwo pieszych w wybranych lokalizacjach na terenie Os. Powstańców Śl. Wszystkie z wytypowanych lokalizacji znajdują się w pobliżu miejsc generujących zwiększone natężenie ruchu pieszego (kościół, szkoły, ZUS itp.). To miejsca szczególnie niebezpieczne oraz uczęszczane przez osoby o ograniczonych możliwościach - dzieci, osoby starsze, osoby nie w pełni sprawne. Do osób tych należy doliczyć pracowników obiektów o wydłużonym czasie pracy obecnie a poruszających się w godzinach nocnych. Przekroczenia jezdni w danym ciągu komunikacyjnym/rejonie są już obecnie mocno zróżnicowane w związku z tym traci moc uzasadnienie odrzucenia projektu w poprzednich edycjach WBO.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Os. Powstańców Śl, pracownicy Centrum Południowego i budującego się obiektu przy ul. Powstańców oraz pasażerowie rozbudowującego się dworca Głównego

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

80000

Elementy projektu

1 x Przejście Pretficza na wysokości skrzyżowania z ul. Łączności. Miejsca wsparcia Szkoła Jantarowa i Wandy, Przedszkole Łączności, Kościół, ZUS

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: 1. Przejście Pretficza na wysokości skrzyżowania z ul. Łączności. Miejsca wsparcia Szkoła Jantarowa i Wandy, Przedszkole Łączności, Kościół, ZUS

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

91

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 91
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 40
Mężczyźni 51

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.