Nr projektu. 273

Księżanie jest wyzwanie czyli bezpieczne Księże [WBO. 2020]

Głosów: 1 013

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Sławomir Bryłka

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Na wymienionych chodnikach występują liczne kolizje z drzewami. Koszty realizacji mogą wzrosnąć w zależności od przyjętych sposobów zabezpieczenia korzeni. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie budowy chodnika na ul. Opolskiej 21-25, postawienia wiaty na przystanku autobusowym oraz budowy 2 progów zwalniających przy dawnej SP119.
W pozostałym zakresie projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną kwotę na projekty osiedlowe WBO 2020, tj. 750 000 zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto realizacja projektu w zakresie budowy chodnik na ul. Popielskiego od Tęczowego Osiedla do ul. Katowickiej wiązałaby się z wykupem gruntów od osób prywatnych. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 13) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lider powinien doszczegółowić, w jakim zakresie oraz w jakiej lokalizacji wnioskuje o oznakowanie pionowe.
Szacunkowy koszt realizacji projektu to 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie około 300 metrów nowego chodnika wzdłuż ulicy Opolskiej na odcinku ul Siemianowickiej - ul. Zagłębiowska oraz odcinek Opolska 21-25 (około 40 metrów). Dodatkowo projekt zakłada wybudowanie miejsc pod wiatę i postanowienia jej na przystanku autobusowym Sosnowiecka w kierunku do centrum miasta. Wzdłuż projektowanych chodników powinno powstać jeszcze oświetlenie.
By poprawić bezpieczeństwo planujmy by pojawił się próg spowalniający przy dawnej SP119.

Uzasadnienie projektu

Przy ulicy Opolskiej powstaje coraz więcej nowych osiedli ale brakuje infrastruktury drogowej w postaci ciągów pieszych łączących nową zabudowę z zabudową historyczną oraz ze środkami komunikacji miejskiej. Jednocześnie będzie można poprawić bezpieczeństwo mieszkańców osiedla również w innych jego częściach

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Księże Małe i Wielkie, parafianie kościoła NMP Wspomożenia Wiernych, rodzice i dzieci z SP 99 przy ul Głubczyckiej, Przedszkola "Mały Książe"

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

7000

Elementy projektu

1.Budowa chodnika na ul. Opolskiej 21-25 40 metrów
2.Budowa chodnika na ul. Opolskiej od ul. Siemianowickiej do Zagłębiowskiej 300 metrów
3. Postawienia wiaty na przystanku autobusowym Sosnowiecka 1
4. Próg zwalniający przy dawnej SP nr 119 1

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Księże

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 013

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 013
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 533
Mężczyźni 480

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.