Nr projektu. 275

Boisko do piłki nożnej Nowe Żerniki [WBO. 2020]

Głosów: 92

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Mikrut

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Istnieje koncepcja zagospodarowania wskazanego terenu - projekt „Alei Zielonej”, rozciągającej się od zbiornika retencyjnego przy Centrum Aktywności Lokalnej i Kulturalnej, do planowanej świątyni. Koncepcja przewiduje m.in. boiska (do piłki nożnej i wielofunkcyjne), siłownię zewnętrzną i plac zabaw. Realizacja projektu będzie musiała być zgodna z koncepcją. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 1 000 000 zł. W związku z powyższym projekt powinien zostać przeniesiony do puli projektów ponadoosiedlowych. Istnieje koncepcja zagospodarowania wskazanego terenu – projekt „Alei Zielonej”, rozciągającej się od zbiornika retencyjnego przy Centrum Aktywności Lokalnej i Kulturalnej, do planowanej świątyni.
Koncepcja przewiduje m.in. boiska (do piłki nożnej i wielofunkcyjne), siłownię zewnętrzną i plac zabaw.
Realizacja projektu będzie musiała być zgodna z koncepcją.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 18, 275. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska ze sztuczną murawą, wykonanie ogrodzenia/piłkochwytów, przygotowanie terenu, kosze na śmieci. Proponowane wymiary boiska: 25,0x52,5 m. Wybrana lokalizacja na działce 62/34 jest najlepszą lokalizacją na tego typu inwestycję, ponieważ jest dogodna dla mieszkańców nowej, jak i starej części osiedla oraz w przyszłości dla nowych mieszkańców nowych inwestycji mieszkaniowych.

Uzasadnienie projektu

Nowe Żerniki jako młode rozwijające się osiedle nie posiada miejsca, w którym młodzież mogłaby spotykać się w gronie rówieśników i miłośników sportu jakim jest piłka nożna. W chwili obecnej na Osiedlu Nowe Żerniki nie ma miejsca, w którym zarówno dzieci jaki i młodzież oraz rodzice nie mają miejsca na jakąkolwiek aktywność fizyczną. Boisko byłoby idealnym elementem przestrzeni publicznej, który umożliwiałby integrację i aktywizację społeczności lokalnej.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Nowe Żerniki oraz pobliski osiedli.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 5000 osób.

Elementy projektu

1 x Boisko
2 x Piłkochwyty
4 x Kosze na śmieci
4 x Ławki

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Leśnica

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

92

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 92
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 41
Mężczyźni 51

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.