Nr projektu. 211

Bezpieczne dojście z Zakrzowa na Psie Pole [WBO. 2020]

Głosów: 1 478

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Z uwagi na brak możliwości budowy ciągu pieszo-rowerowego - brak miejsca w terenie, kolizje z drzewami - możliwe jest tylko wykonanie chodnika po zachodniej stronie ulicy.
Aby uniknąć robót straconych, zadanie należy skoordynować z inwestycją zgłoszoną przez Radę Osiedla w zakresie budowy oświetlenia, np. przez budowę miejskich kanałów technicznych.
Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie Szacunkowy koszt wynosi 1 100 000 zł. Tym samym projekt zostaje przeniesiony do puli projektów ponadosiedlowych. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na osiedlu Zakrzów. Brak chodnika naraża pieszych na niebezpieczeństwa. Aktualnie ruch samochodowy na ulicy Siedzikówny w godzinach szczytu jest bardzo duży, gdyż pozostałe drogi wyjazdu z osiedla są zakorkowane. Dodatkowo poczucie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów pogarsza brak oświetlenia na odcinku od Krajowego Rejestru Długów do przejazdu kolejowego.

Uzasadnienie projektu

Zakrzów cierpi na wielkie niedoinwestowanie w obszarze infrastruktury. Chodniki stają się na naszym osiedlu luksusem.Dodatkowo maleje bezpieczeństwo mieszkańców, którzy z jednej strony są zachęcani, by korzystać z alternatywnych sposobów komunikacji, a z drugiej strony pozbawieni są możliwości bezpiecznego dojścia lub dojechania rowerem do stacji kolejowej. Droga prowadząca wzdłuż ulicy Siedzikówny jest najkrótszą możliwością dotarcia do stacji kolejowej Psie Pole i w ogóle na Psie Pole. Alternatywne legalne i bezpieczne przejście dla pieszego od skrzyżowania Siedzikówny z ul. Irkucką do stacji Wrocław PsieP. to dystans 1700 metrów. Wykorzystywanie kolei jako alternatywnej możliwości dojazdów do centrum miasta jest sprawą wielkiej wagi.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będą głównie mieszkańcy Zakrzowa i jego najbliższej okolicy, tj. Pawłowic, Psiego Pola itd., a także pracownicy firm zlokalizowanych przy ulicy Siedzikówny

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 15 tys. osób.

Elementy projektu

1 x Stworzenie projektu inwestycji
1 x Budowa ciągu pieszego

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Teren wzdłuż ulicy Siedzikówny o długości 500 metrów. Nazwa obrębu Zakrzów, Numer arkusza mapy 20, Numer działki 1/1, Powierzchnia działki [m2] 6208

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 478

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 476
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 834
Mężczyźni 644

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.