Nr projektu. 212

Międzypokoleniowe miejsce spotkań "KOWALE" [WBO. 2020]

Głosów: 774

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Jakub Feiga

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Ze względu na wskazanie w projekcie elementów, które prawdopodobnie będę realizowane na indywidualne zamówienie, według szczegółowego projektu wykonawczego trudno jest oszacować dokładny koszt siedziska w formie amfiteatralnej. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem budowy parku liniowego oraz trampolin na terenie szkoły. Park linowy z tyrolką oraz trampoliny nie są bezpieczne w użytkowaniu, poza godzinami pracy placówki (w weekendy oraz wakacje i ferie) nie będzie żadnego nadzoru nad korzystaniem z tych urządzeń. W tym zakresie projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy, by zamiast siedzisk w formie amifiteatru i ławostołów wykorzystać strefę "zielonej szkoły" na budowę ławek. Mając na uwadze doświadczenie z innych placówek odnośnie budowy siedzisk (czy to w formie amfiteatru, czy ławostołów) oceniamy negatywnie tworzenie miejsc, które ostatecznie stają się miejscem spotkań towarzyskich nie związanych z charakterem edukacyjno -wychowawczym placówki i generują skargi okolicznych mieszkańców. W tym zakresie projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 2) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji wynosi 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt przewiduje uporządkowanie zieleni na terenie SP8 na wrocławskich Kowalach i urządzenie miejsca spotkań dla wielu pokoleń. W planie są:
1. Park linowy z tyrolką dla dzieci w wieku szkolnym – zakładamy minimalną wysokość montażu i zagospodarowanie istniejącej zieleni bez ingerencji w istniejące drzewa.
2. Park trampolin terenowych – dostosowanych do montażu w miejscach ogólnodostępnych
3. Zielone wzgórze - "poczekalnia dla rodziców" czekających na dzieci
4. Długa bieżnia
5. Niezbędny projekt, prace ziemne i pielęgnacja zieleni.
Do realizacji projektu wykorzystana zostanie istniejąca roślinność i warunki terenowe. Sam projekt uzyskał poparcie Rady Rodziców przy SP8 oraz wielu mieszkańców, a jego złożenie zostało zaakceptowane przez dyrekcję szkoły.
Realizacja projektu spowoduje powstanie na Osiedlu nowego miejsca spotkań w strategicznej lokalizacji i pozwoli zmienić przemysłowy charakter Kowal.

Uzasadnienie projektu

Inwestycja w rekreację i zieleń wyraźnie podnosi jakość życia na osiedlu. Wzrasta też jego prestiż i poczucie dumy jego mieszkańców. Dlatego chcemy stworzenia miejsca, z którego możemy być dumni, a wybrana lokalizacja sprawia, że miejsce to będzie dodatkowo bardzo przydatne wszystkim uczniom, a nie tylko mieszkańcom Kowal. Dzięki dostępności terenu szkoły miejsce spotkań może być wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców Kowal, a jednocześnie pozostanie pod nadzorem szkoły.
Bezpośrednim powodem złożenia projektu były liczne wnioski do Rady Rodziców o zagospodarowanie zaniedbanej części szkolnego terenu. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzania czasu i uwolnić ich energię.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Kowale (około 2300 zameldowanych), uczniowie SP8 (około 300) osoby z sąsiednich osiedli; przede wszystkim osoby w wieku 5-16 lat, oraz ich opiekunowie;

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Projekt bezpośrednio dotyczyć będzie około 900 osób (uczniów SP8 i ich opiekunów); również 2300 mieszkańców Kowal; wpłynie też na postrzeganie Kowal przez wszystkich mieszkańców Wrocławia

Elementy projektu

1.Zielone wzgórze - "poczekalnia dla opiekunów" siedziska w formie amfiteatralnej, ławostoły
2.Park linowy w "lasku" infrastruktura na wysokości max 100 cm, tyrolka,
3.trampoliny zewnętrzne - 5 szt.
4.prace ziemne
5.Pielęgnacja istniejącej zieleni, drobne nasadzenia
6.Projekt

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Fragment terenu SP8 pomiędzy ul. Kowalską, Działdowską i Tczewską.

Osiedle: Kowale

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

774

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 774
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 443
Mężczyźni 331

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.