Nr projektu. 13

Drzewa na Legnickiej [WBO. 2020]

Głosów: 1 531

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Bartosz Jakubczyński

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie posadzenia drzew wzdłuż ul. Legnickiej.
W zakresie aktualizacji wniosku o wykonanie nasadzeń palm w donicach projekt został oceniony negatywnie ze względu na:
- wysokie koszty utrzymania nasadzeń w donicach,
- brak trwałości nasadzeń, w ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej najlepszym rozwiązaniem, szczególnie w przestrzeni zurbanizowanej, zawsze będzie sadzenia drzew w gruncie,
- słaba mrozoodporność palm (max do -17 stopni), rośliny posadzone w donicach są jeszcze mniej odporne na niskie temperatury,
- brak miejsca na przechowywanie palm na wypadek mrozów,
- brak wiedzy na temat odporności palm na warunki miejskie – zanieczyszczenie powietrza i odporność na zasolenie w warunkach Polski,
- wprowadzenie w pasie drogowym kilku donic z palmami w perspektywie bardzo szerokiej arterii miasta jaką jest ul. Legnicka nie wykorzysta potencjału miejsca oraz zniknie w przestrzeni ulicy. Wprowadzanie zbyt małych elementów zagospodarowania terenu nie wpłynie pozytywnie na odbiór ulicy oraz nie wpłynie na jakość przestrzeni natomiast będzie generowało duży koszt.
Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 6) i 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji nasadzeń to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Ze względu na negatywną ocenę nasadzenia palm konieczna jest zmiana nazwy projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie posadzenia drzew wzdłuż ul. Legnickiej. Do nasadzeń mogą zostać wykorzystane tylko gatunki znoszące warunki klimatyczne Polski oraz dostosowane do warunków miejskich, w szczególności pasa drogowego. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości wprowadzenia nasadzeń palm. W celu realizacji projektu (ze względu na przestrzeń ograniczoną infrastrukturą drogową oraz liczną infrastrukturą podziemną - sieci uzbrojenia podziemnego) niezbędne jest opracowanie kompletnej i spójnej dokumentacji projektowej uwzględniającej nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy oraz jej uzgodnienie ze wszystkimi jednostkami (m.in. ZDIUM, WIM, WTR, WNK oraz gestorami sieci). W projekcie należy uwzględnić przystosowanie istniejących warunków pod nasadzenia, w tym zapewnić między innymi pełną wymianę gleby pod drzewa i krzewy oraz min. 3-letni okres pielęgnacji i gwarancji po posadzeniu.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 2 000 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Naszym planem jest posadzenie drzew wzdłuż ulicy legnickiej. Latem temperatury wzdłuż tej ulicy są nie do zaakceptowania, przejście z rynku w stronę zachodu Wrocławia jest wyzwaniem jak przejście przez pustynię.

Uzasadnienie projektu

Ulica legnicka słynie z wysokich temperatur w trakcie lata. Brak zacienienia powoduje liczne problemy osób, które chcą pieszo przemieszczać się pomiędzy rynkiem a popowicami

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy, piesi, rowerzyści

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

630 000

Elementy projektu

500 x drzewa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Ulica legnicka

Osiedle: Szczepin, Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 531

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 531
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 815
Mężczyźni 716

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.