Nr projektu. 12

Zielone Nadodrze - rewitalizacja skwerków i zieleńców [WBO. 2020]

Głosów: 2 149

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale opisany przez Lidera zakres jest zbyt szeroki i konieczne będzie jego etapowanie. Szacunkowy koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale opisany przez Lidera zakres jest zbyt szeroki i konieczne będzie jego etapowanie. Szacunkowy koszt I etapu inwestycji to 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Nadodrze to osiedle w samym centrum miasta. Kamienice i podwórka od kilku lat podlegają rewitalizacji, jednak części wspólne - jakimi są zieleńce, skwery i chodniki - niestety są w większości zniszczone. Niestety nasze osiedle jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych jeśli chodzi o smog. Dodajmy PIĘKNĄ ZIELEŃ do naszego codziennego otoczenia, gdzie będzie trzeba również wyrównajmy chodniki. Na Pl. Staszica nasadzenia pachnących krzewów, naprawa chodników oraz wydzielenie miejsc parkingowych, Ołbińska - nasadzenia, Chrobrego - wysoki żywopłot oraz nasadzenia drzew, Łokiekta - drzewa, Rydygiera - krzewy w donicach, Kurkowa - nasadzenia drzew i krzewów

Uzasadnienie projektu

Projekt Zielone Nadodrze jest wynikiem przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Nadodrza. Wiele skwerów jest bardzo zaniedbanych, a niestety nasze osiedle jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych jeśli chodzi o smog. Wymienione skwery to od lat zaniedbane zieleńce, które dawno przestały być ozdobą, dzisiaj są często w stanie opłakanym. Zaniedbane drzewa, rozjechane trawniki, połamane ławki to nasza rzeczywistość.Włączmy nadodrzańskie skwery w proces trwającej od kilku lat rewitalizacji. Większość z nich jest położona przy głównych trasach, będą służyć nie tylko mieszkańcom Nadodrza, ale wszystkim wrocławianom. Dodatkowymi elementami projektu są w niektórych lokalizacjach remonty chodników, dodanie elementów małej architektury

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Nadodrza i wszyskie osoby, które odwiedzają osiedla

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

34.000

Elementy projektu

konsultacje z mieszkańcami
nasadzenia krzewów
elementy małej architektury (kosze na śmieci, krawężniki, ławki, słupki)
rekultywacja trawników
remont chodników
nasadzenia drzew

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Nadodrze

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 149

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 149
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 237
Mężczyźni 912

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.