Nr projektu. 51

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Park kieszonkowy na Stabłowicach (ul. Arbuzowa): zadbana zieleń dla mieszkańców, zielone płuca dla osiedla. [WBO. 2019]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 350 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Łukasz Kowalski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został wycofany na wniosek Lidera zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 350 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu parku kieszonkowego przy ul Arbuzowej (działki 33/8, 33/7, 22/5, 22/4, 10/4, 171/7) na wydzielonym (lecz zaniedbanym i niezagospodarowanym) skwerze oraz zagospodarowanie łącznika ul. Kokosowej i Arbuzowej. W ramach projektu zostanie wykonana pielęgnacja licznie występujących drzew i krzewów oraz dodatkowe nasadzenia, w tym roślinności płożącej. Wybudowane zostaną alejki parkowe wraz ławeczkami i oświetleniem - w tym nowa nawierzchnia pieszego łącznika ul. Kokosowej i Arbuzowej (często wykorzystywana jako skrót do przystanku, a bardzo grząska i błotnista w mokre dni). Całość estetycznie zaaranżowana ma być ciekawym elementem ozdobnym dla Stabłowic, dając miejsce do spokojnego odpoczynku wśród drzew.

Uzasadnienie projektu

Stabłowice są dynamicznie rozwijającym się osiedlem. Osoby, które wybrały Stabłowice jako swoje miejsce do życia nie zrobiły tego bez przypadku - jest to urocze miejsce, trochę na uboczu, z dala od miejskiego zgiełku- doceniają to szczególnie rodziny z dziećmi oraz osoby aktywne fizycznie. Jednakże pomimo stosunkowo dużej ilości naturalnej zieleni, to jest ona w dużym stopniu zaniedbana lub pozostawiona naturalnym procesom jako np. uprawa leśna (bez żadnej infrastruktury), stąd są odczuwane przez mieszkańców niedobory zieleni urządzonej. Wykonanie parku kieszonkowego przy ul. Arbuzowej rozwiązałoby ten problem - udostępniając mieszkańcom miejsce do odpoczynku wśród zieleni, dając cień w upalne dni oraz ciesząc oko wszystkich przechodniów.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu byłyby osoby zamieszkujące okolice planowanego parku kieszonkowe (zakładam, że w promieniu ok 1 km), w tym osoby aktywne fizycznie, rodziny z dziećmi oraz osoby starsze.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Jako szacunkową liczbę beneficjentów należałoby podać wszystkich mieszkańców w promieniu 1km od lokalizacji parku tj. ok. 7500-10000 osób (na podstawie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia).

Elementy projektu

25 x pielęgnacja istniejącej zieleni (przycięcie suchych gałęzi: drzewa, krzewy)
50 x nasadzenia uzupełniające - zieleń niska, płożąca
1 x wyrównanie terenu, usunięcie chwastów na całym terenie
150 x wykonanie alejek parkowych, obrzeża z betonowych krawężników, wysypane tłuczniem - podane w mb
6 x ławki parkowe
8 x pojemniki na śmieci
10 x opcjonalnie (o ile są warunki techniczne i wystarczający budżet): lampy parkowe

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: skwer przy ul. Arbuzowej obejmujący działki nr 33/8, 33/7 oraz rezerwa na drogę na działkach nr 22/5, 22/4, 10/4, 171/7, gdzie ma zostać wykonana utwardzona alejka dla ruchu pieszego

Osiedle: Leśnica

Załączniki

Kontakt z liderem projektu