Nr projektu. 5

Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń – etap 1 [WBO. 2019]

Głosów: 6 364

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Krzysztof Mazurkiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Jednak ze względu na szeroki zakres konieczne będzie etapowanie inwestycji. Ze względu na duży obszar i zdegradowany stan tego terenu proponujemy jako etap I przyjąć wykonanie całościowej koncepcji zagospodarowania, dokumentacji projektowej obejmującej oczyszczenie i uporządkowanie terenu oraz wykonanie prac porządkowych.
Szacunkowy koszt I etapu wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

PARK HENRYKOWSKI jest miałby powstać na terenach po kolejowych. Miejsce na powstanie parku jest zarezerwowane w studium rozwoju miasta. W pierwszym etapie należało by oczyścić teren z istniejącej zdewastowanej zabudowy i nasadzić drzewa.

Uzasadnienie projektu

PARK HENRYKOWSKI jest niezbędną nową enklawą zieleni dla osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ a w szczególności osiedla henrykowskiego zlokalizowanego na Tarnogaju. Mieszkańcy od lat wnioskują o utworzenie parku w tej lokalizacji. Miasto przychyliło się do tego pomysłu i w studium rozwoju miasta teren jest przeznaczony na powstanie parku. Jako mieszkańcy chcielibyśmy w pierwszym etapie oczyścić teren z zabudowy i posadzić modę drzewa na terenie przyszłego PARKU HENRYKOWSKIEGO.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ od 0 do 110+

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ około 60 000 osób

Elementy projektu

100 x drzewa
1 x uprzątnięcie terenu

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

6 364

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 6 357
Papier 7

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 385
Mężczyźni 2 979

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.