Nr projektu. 428

Zieleń dla Wrocławia - etap II [WBO. 2019]

Głosów: 550

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Mateusz Hertman

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

I etap projektu “Zieleń dla Wrocławia” obejmuje zrealizowanie 7 parków kieszonkowych o różnych wielkościach w różnych częściach miasta. Dokumentacja dla tych zieleńców powstała w ramach realizacji projektu nr 675 z 2017 roku “Zieleń dla Wrocławia - nasadzenia, parki kieszonkowe, enklawy zieleni w całym mieście!”. Niestety, za 1 mln z nie by o możliwe zrealizowanie wszystkich kilkunastu zaproponowanych wtedy lokalizacji, dla których powstały bardzo ciekawe koncepcje zagospodarowania. Dlatego w nowej edycji WBO zachęcam do zagłosowania na te skwery. We wszystkich miejscach przewidziano nasadzenia zieleni niskiej i/lub średniowysokiej (trawy, byliny, krzewy) i drzew oraz wyposażenie w małą architekturę .Więcej informacji w załącznikach.

Uzasadnienie projektu

Stojące przed nami wyzwania klimatyczne sprawiają, że powinniśmy dbać, by w miastach było jak najwięcej zieleni. Ważne jest, by zieleń była zróżnicowana, nie tylko z estetycznego punktu widzenia, ale z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności - dająca pokarm i schronienie różnym organizmom. Nie mniej istotne jest to, że ludzie potrzebują roślinności w swoim otoczeniu - zarówno ze względu na jej pozytywne oddziaływanie na stan fizyczny i psychiczny człowieka, ale też jako przyjazne miejsca spotkań i odpoczynku.
Projekt “Zieleń dla Wrocławia - etap II” wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
Jego realizacja wpłynie też pozytywnie na integrację mieszkańców wokół nowych zielonych miejsc oraz lokalny klimat (chłodzenie latem, filtrowanie powietrza).

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieszkający lub pracujący/uczący się w pobliżu wybranych miejsc. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na lokalny klimat i estetykę przestrzeni publicznej.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Z uwagi na lokalizacje parków kieszonkowych w różnych częściach miasta szacujemy, że liczba beneficjentów projektu może objąć nawet 200 tys. osób.

Elementy projektu

7 x Realizacja projektów

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

550

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 550
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 329
Mężczyźni 221

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.