Nr projektu. 323

SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach [WBO. 2019]

Głosów: 3 135

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Konrad Postawa

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym z wyłączeniem budowy lodowiska we wgłębniku ze względu na konieczność zapewnienia odwodnienia oraz utrzymania gwarancji na nawierzchnię. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany we wniosku zakres przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2019, tj. 2 mln zł. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lider powinien ograniczyć zakres projektu.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji Urzędu Miejskiego Wrocławia występują projekty podobne: 210, 262, 323.

Opis projektu

Planujemy stworzyć zieloną przestrzeń rekreacji letniej i zimowej. Przestrzeń byłego zbiornika p.poż., która obecnie jest miejscem niebezpiecznym i nieestetycznym, wraz z najbliższym otoczeniem tj. nasypem wykorzystywanym w zimie jako górka saneczkowa, zmieniłaby się w doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji.

Najważniejsze założenie jest takie, aby z jak najmniejszą ingerencją w naturalne walory przyrodnicze i kulturowe przyczynić się do przeobrażenia zdewastowanej części terenu oraz poprawić jego funkcjonalność.

Elementy projektu ułożyliśmy według ważności i kolejności, w jakiej chcemy je realizować. Najbardziej zależy nam na zagospodarowaniu miejsca niebezpiecznego i zaniedbanego, jakim jest pozostałość po dawnym zbiorniku p.poż.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej strefy rekreacji dla mieszkańców Pilczyc oraz sąsiednich osiedli takich jak: Kozanów, Maślice i Gądów Mały. Same skwery stanowią doskonałe uwarunkowania do wypoczynku i rekreacji, jednak brakuje na nich odpowiedniej infrastruktury zapewniającej bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Realizacja planowanych działań z jednej strony poprawi bezpieczeństwo funkcjonalność i estetykę skwerów, a z drugiej strony przyczyni się także do zwiększenia popytu na usługi lokalne, w tym gastronomiczne i usługowe na terenie osiedla.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu są gównie: mieszkańcy Pilczyc, dzieci z ZSP nr 7, uczniowie z LO nr 6, uczestnicy zajęć z ODSK "Piast" oraz mieszkańcy sąsiednich osiedli: Kozanowa, Maślic, Gądowa Małego.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Mieszkańcy Pilczyc (13125) oraz część mieszkańców osiedli sąsiednich takich jak Kozanowa, Maślic czy Gądowa Małego. (ok. 30000). Łącznie ok. 43000 osób.

Elementy projektu

1.Mini-Skatepark zamiana zbiornika przeciwpożarowego na miejsce dla skaterów i częściowo zimą na mini-lodowisko głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 1
2.Ławki – ułatwią odpoczynek użytkownikom. 3
3. Stoliki – pozwalające na granie w gry planszowe i drugie śniadanie na świeżym powietrzu. 2
4.Kosze na śmieci – ułatwią zachowanie czystości i porządku przez użytkowników. 5
5.Uporządkowanie ścieżek – działanie ułatwi komfort przemieszczania się w terenie. 2

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Teren pomiędzy: ulicami Górniczą,Rękodzielniczą i Tkacką – jeden z czterech zielonych skwerów osiedlowych. - numer geodezyjny działki: Pilczyce, AR_16, dz. Nr 21/2 Pilczyce, AR_16, dz. Nr 21/1

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 135

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 135
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 754
Mężczyźni 1 381

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.