Nr projektu. 296

Brochowskie Skwery - zadbane i odnowione [ETAP 1] [WBO. 2019]

Głosów: 2 096

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Szymański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie:
- pl. Indyjskiego - działka nr 117, AM-27, obręb Borchów;
- pl. Mogolskiego - działka nr 25, AM-22, obręb Borchów.
Negatywna ocena w zakresie:
- działka nr 5/2, AM-17, obręb Brochów - teren nie jest własnością Gminy Wrocław - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- działka 21, AM-5, obręb Brochów - zgodnie z WPI w roku 2022 będzie przebudowywany pas drogowy ul. Mościckiego - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 3) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji ww. zakresu wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie:
- pl. Indyjskiego - działka nr 117, AM-27, obręb Borchów;
- pl. Mogolskiego - działka nr 25, AM-22, obręb Borchów.
Negatywna ocena w zakresie:
- działka nr 5/2, AM-17, obręb Brochów - teren nie jest własnością Gminy Wrocław - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- działka 21, AM-5, obręb Brochów - zgodnie z WPI w roku 2022 będzie przebudowywany pas drogowy ul. Mościckiego - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 3) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji ww. zakresu wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Uporządkowanie brochowskich skwerów poprzez:
- uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów,
- uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu na tych skwerach, gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania, wyznaczenie miejsc parkingowych wokół skweru, zabezpieczenie skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
- umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody,
- w miarę możliwości budżetowych - oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak,
- wyrównanie tras pieszych, a tam gdzie jest to uzasadnione - również budowa chodnika na wyznaczonych trasach - w miarę możliwości budżetowych.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest doprowadzenie do odnowy, rewitalizacji i uporządkowania brochowskich skwerów:
- pl. Mongolskiego,
- pl. Indyjskiego.


Z tych lokalizacji regularnie korzystają mieszkańcy Brochowa, mogłyby one tworzyć funkcjonalną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, której na osiedlu brakuje.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Brochowa

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ok. 7000 mieszkańców

Elementy projektu

2 x uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów
2 x uporządkowanie parkowania
2 x umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody
2 x oświetlenie
2 x wyrównanie tras pieszych

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 096

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 096
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 129
Mężczyźni 967

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.