Nr projektu. 92

Żernicki Park Sportu i Rekreacji we Wrocławiu - etap 2 [WBO. 2018]

Głosów: 998

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Lider projektu: Sławomir Łysio
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym w kwocie 250 000 zł. W ramach WBO 2017 ZZM realizuje projekt nr 368 „Żernicki Park Sportu i Rekreacji we Wrocławiu”, w ramach którego zostanie opracowana koncepcja dla całego zakresu projektu zgłoszonego do WBO oraz projekt budowlany uwzględniający wykonanie 2 głównych ciągów komunikacyjnych (z porządkowaniem terenu w pasie 20m i z gospodarką drzewostanem) i placu zabaw (plac zabaw będzie projektowany na działce nr 8/7). W związku z powyższym projekt musi być zgodny z ww. koncepcją.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale możliwy jest do realizacji w kwocie 750 tys. To jest bardzo duży obszar, a zakres opisany przez lidera dotyczy kilku różnych elementów. Wymieniona wyżej kwota i tak nie wystarczy na ostateczne zagospodarowanie parku, ale umożliwi bardziej efektywny, bardziej zauważalny dla mieszkańców postęp prac. Jeśli lider chciałby realizować projekt w kwocie mieszczącej się w progu pierwszym, musi ograniczyć jego zakres.
Projekt na etapie realizacji musi nawiązywać do koncepcji i prac prowadzonych ze środków uzyskanych w WBO2017.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 26, 92, 305 i 314. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Jako mieszkańcy osiedla Żerniki chcielibyśmy świadomie wziąć odpowiedzialność za losy naszego parku i pozyskać środki na stworzenie miejsca, które nie tylko ładnie wygląda, ale też zmobilizuje do aktywności fizycznej, pomoże w edukacji i wychowa kolejne pokolenia Wrocławian. Park, który miałby tu powstać, stałby się centrum aktywnego wypoczynku nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla osiedli przyległych. Idealny park powinien być podzielony na strefy, w których każda grupa wiekowa chętnie spędzałaby czas - idealny park zatem to miejsce, które łączy pokolenia.
W obecnym projekcie zawarta jest kontynuacja prac z projektu 368 WBO 2017 (Żernicki Park Sportu i Rekreacji we Wrocławiu). Na etapie konsultacji projektu z 2017, stało się jasne, że nie wszystkie elementy parku mogą być zrealizowane w ramach jednego projektu i dlatego składamy dodatkowy - etap 2. Zakłada się, że w ramach etapu 2 powstaną nowe elementy placu zabaw, dodatkowe ścieżki i nasadzenia. Zakłada się też dodatkową ścieżkę informacyjną dla najmłodszych oraz ławki dla nieco starszych. Wszystko w spójny sposób ma połączyć się i dać nowa jakość dla mieszkańców Żernik i okolic.

Elementy projektu

Dodatkowe elementy placu zabaw realizowanego w ramach poprzedniego projektu

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Teren między Rumiankowa, Przybyły i Kardamonowa.

Osiedle: Żerniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

998

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 884
Papier 114

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 547
Mężczyźni 451

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


28.01.2019

Ogłosiliśmy przetarg na realizację. Otwarcie ofert 12 lutego.