Nr projektu. 714

Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach, Strachocinie i Wojnowie [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 646 125 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Na osiedlu Swojczyce-Strachocin-Wojnów ciągle brakuje chodników i przejść dla pieszych, które ułatwiłyby komunikację pomiędzy osiedlami. W 2014 roku dzięki WBO udało nam się część z tych miejsc uzupełnić. Dlatego też w tym roku również zgłaszamy projekt, który zakłada budowę 1017 metrów chodników i 6 przejść dla pieszych. Chcielibyśmy wybudować chodniki i przejścia dla pieszych w następujących miejscach:
1) Marca Polo: w miejscu, gdzie obecnie znajduje się bardzo wąski chodnik przy barierkach energochłonnych (275m)
2) Swojczycka 1-21: w miejscu gdzie obecnie jest utwardzona ścieżka (122m)
3) Kolumba: aby połączyć chodnik przy ul. Swojczyckiej z chodnikiem przy osiedlu Olimpia Port (55m)
4) Magellana/Swojczycka: brakuje tu przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym
5) Swojczycka 114: w miejscu zabłoconej ścieżki i przy Chrześcijańskim Centrum Swojczyce (150m)
6) Ludowa: aby połączyć wyremontowaną ulicę Miłoszycką ze Swojczycką (167m)
7) Strachocińska: tuż za torami aby uzupełnić piesze połączenie Swojczyc ze Strachocinem (103m)
8) Przy Torze: przy stacji kolejowej (60m)
9) Gitarowa: aby połączyć osiedle Truskawkowe ze stacją kolejową (85m)

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

"Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z uwagami wymienionymi poniżej. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 750 tys. zł.
1) Marca Pola - Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obowiązuje ścieżka pieszo-rowerowa o szer. co najmniej 3,5m po stronie południowo-zachodniej. Wg Lidera należy usunąć barierę energochłonną i wykonać 2m chodnik. Tej bariery nie można usunąć, ponieważ jest na granicy działki Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i stanowi zabezpieczenie przed zsunięciem się ze skarpy do rzeki. Budowa ścieżki zgodnie z mpzp wiążę się przebudową całej jezdni co znacznie wpływa na koszty realizacji (ponad 750tys.) – opinia negatywna
2) Swojczycka 1-21 – brak mpzp, proponuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3,0m, koszt z dokumentacją: 125*3*250*1,15=107.812 zł + zarurowanie rowu 125*1100=137.500, łącznie 245.312 zł
3) Kolumba – zakres ten realizowany będzie w b.r. przez ZDiUM
4) Przejście przy Magellana/Swojczyckiej – pozytywna, koszt 1.000zł
5) Swojczycka 114 – brak mpzp. Chodnik należy wybudować za szpalerem drzew, w pasie tym jest uzbrojenie podziemne. Przestrzeń jest wykorzystywana także jako miejsca parkingowe. W związku z powyższym należałoby powiększyć powierzchnię wzmocnionego chodnika bądź zablokować możliwość parkowania celem uniknięcia rozjechania chodnika. Szacunki obejmują jedynie budowę chodnika i przejścia dla pieszych z dokumentacją (140*2,5*250*1,15)+1.000=101.625 zł.
6) Ludowa – brak mpzp, z uwagi na istniejący drzewostan po str. zach. ulicy Ludowej proponuje się wykonanie chodnika o szer. 2,0m po str. wsch. od ul. Miłoszyckiej i przejście na stronę zach. na wys. posesji 118 ul. Swojczyckiej. Koszt chodnika z dokumentacją (170*2,0*250*1,15)+2.000=97.752zł
7) Strachocińska – zadanie realizowane będzie w ramach Programu ruchu pieszego w br.
8) Przy Torze – opinia negatywna z uwagi na teren należący do PKP
9) Gitarowa - opinia negatywna z uwagi na tereny będące własnością osób prywatnych i dewelopera.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej."

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Osiedla Swojczyce, Strachocin i Wojnów

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu