Nr projektu. 714

Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach, Strachocinie i Wojnowie [WBO. 2017]

Głosów: 1 888

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Na osiedlu Swojczyce-Strachocin-Wojnów ciągle brakuje chodników i przejść dla pieszych, które ułatwiłyby komunikację pomiędzy osiedlami. W 2014 roku dzięki WBO udało nam się część z tych miejsc uzupełnić. Dlatego też w tym roku również zgłaszamy projekt, który zakłada budowę 1017 metrów chodników i 6 przejść dla pieszych. Chcielibyśmy wybudować chodniki i przejścia dla pieszych w następujących miejscach:
1) Marca Polo: w miejscu, gdzie obecnie znajduje się bardzo wąski chodnik przy barierkach energochłonnych (275m)
2) Swojczycka 1-21: w miejscu gdzie obecnie jest utwardzona ścieżka (122m)
3) Kolumba: aby połączyć chodnik przy ul. Swojczyckiej z chodnikiem przy osiedlu Olimpia Port (55m)
4) Magellana/Swojczycka: brakuje tu przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym
5) Swojczycka 114: w miejscu zabłoconej ścieżki i przy Chrześcijańskim Centrum Swojczyce (150m)
6) Ludowa: aby połączyć wyremontowaną ulicę Miłoszycką ze Swojczycką (167m)
7) Strachocińska: tuż za torami aby uzupełnić piesze połączenie Swojczyc ze Strachocinem (103m)
8) Przy Torze: przy stacji kolejowej (60m)
9) Gitarowa: aby połączyć osiedle Truskawkowe ze stacją kolejową (85m)

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z uwagami wymienionymi poniżej. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 750 tys. zł.
1) Marca Pola - Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obowiązuje ścieżka pieszo-rowerowa o szer. co najmniej 3,5m po stronie południowo-zachodniej. Wg Lidera należy usunąć barierę energochłonną i wykonać 2m chodnik. Tej bariery nie można usunąć, ponieważ jest na granicy działki Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i stanowi zabezpieczenie przed zsunięciem się ze skarpy do rzeki. Budowa ścieżki zgodnie z mpzp wiążę się przebudową całej jezdni co znacznie wpływa na koszty realizacji (ponad 750tys.) – opinia negatywna
2) Swojczycka 1-21 – brak mpzp, proponuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3,0m, koszt z dokumentacją: 125*3*250*1,15=107.812 zł + zarurowanie rowu 125*1100=137.500, łącznie 245.312 zł
3) Kolumba – zakres ten realizowany będzie w b.r. przez ZDiUM
4) Przejście przy Magellana/Swojczyckiej – pozytywna, koszt 1.000zł
5) Swojczycka 114 – brak mpzp. Chodnik należy wybudować za szpalerem drzew, w pasie tym jest uzbrojenie podziemne. Przestrzeń jest wykorzystywana także jako miejsca parkingowe. W związku z powyższym należałoby powiększyć powierzchnię wzmocnionego chodnika bądź zablokować możliwość parkowania celem uniknięcia rozjechania chodnika. Szacunki obejmują jedynie budowę chodnika i przejścia dla pieszych z dokumentacją (140*2,5*250*1,15)+1.000=101.625 zł.
6) Ludowa – brak mpzp, z uwagi na istniejący drzewostan po str. zach. ulicy Ludowej proponuje się wykonanie chodnika o szer. 2,0m po str. wsch. od ul. Miłoszyckiej i przejście na stronę zach. na wys. posesji 118 ul. Swojczyckiej. Koszt chodnika z dokumentacją (170*2,0*250*1,15)+2.000=97.752zł
7) Strachocińska – zadanie realizowane będzie w ramach Programu ruchu pieszego w br.
8) Przy Torze – opinia negatywna z uwagi na teren należący do PKP
9) Gitarowa - opinia negatywna z uwagi na tereny będące własnością osób prywatnych i dewelopera.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Doprecyzowano weryfikację punktu 3) - W tym miejscu chodnik będzie częściowo (nie na łuku skrzyżowania) realizowany w roku bieżącym przez ZDiUM. Budowa chodnika na łuku wymaga wycinki drzew będących pod opieką konserwatora zabytków albo przebudowy skrzyżowania, co przekraczałoby budżet WBO. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Osiedla Swojczyce, Strachocin i Wojnów

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 888

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 949
Papier 939

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 025
Mężczyźni 863

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.