Nr projektu. 699

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Budowa chodników wzdłuż ulic Marca Polo i Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę łącznie ok. 440mb chodników wraz infrastrukturą (kosze na śmieci) oraz wytyczenie przejść dla pieszych wzdłuż ulic Marca Polo i Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu.
Ze względu na rozbudowę osiedla Olimpia Port ruch pieszy wzdłuż w/w ulic jest wzmożony. Tymczasem utwardzone ciągi piesze są fragmentaryczne i nie tworzą spójnej sieci komunikacyjnej umożliwiającej bezpieczne i wygodne poruszanie się pieszych.

1. Obecnie oświetlona ul. Marca Polo (realizacja w WBO 2015) jest główną drogą dojścia do pętli tramwajowej Sępolno, a z uwagi na zużytą nawierzchnię samochody często wykonują na niej niebezpieczne manewry, narażając pieszych idących ulicą na potrącenie. Podczas budowy oświetlenia odtworzono część chodnika od Mostów Chrobrego, budowa brakującej części zajętej obecnie przez barierkę energochłonną lub wytyczenie chodnika po drugiej stronie połączy obecnie istniejące chodniki wzdłuż ul. Marca Polo.

2. Ul. Krzysztofa Kolumba wzdłuż parku jest w bardzo złym stanie, brakuje również chodnika, który umożliwiłby komunikację północnej części osiedla z ul. Marca Polo w kierunku pętli Sępolno. Budowa chodnika wzdłuż parku oraz wytyczenie przejścia dla pieszych z chodnikiem wzdłuż ul. Marca Polo umożliwi komfortową i bezpieczną komunikację.

3. Wykonane w ramach WBO chodniki wzdłuż ul. Swojczyckiej (przy przebudowanym skrzyżowaniu z ul. K. Kolumba) nie łączą się z istniejącym chodnikiem wzdłuż ul. K. Kolumba. Potrzebna jest dobudowa ok. 40mb łącznika oraz wytyczenie przejścia dla pieszych, aby droga do pobliskich przystanków autobusowych była bezpieczna.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy chodników wzdłuż ul. Marco Polo. Zgodnie z MPZP (uchwała nr LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010r.) wzdłuż południowo-zachodniej granicy terenu KDD/2 obowiązuje ścieżka pieszo-rowerowa i ścieżka rowerowa i chodnik o szerokości co najmniej 3,5 m. W związku z tym, budowa ciągu pieszo-rowerowego ze względu na brak terenu po stronie południowo-wschodniej wymaga przesunięcia całej jezdni. Szacunkowy koszt takiej inwestycji to około 2,5 mln zł. Ponadto inwestycja wymaga wycięcia drzew, co generuje kolejne koszty. Kwota potrzebna na realizację pozostałej części projektu wynosi 250 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA
Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy chodnika przy ul. Kolumba wzdłuż parku. Proponuje się budowę chodnika wraz z oświetleniem. Negatywna weryfikacja dla skrzyżowania ul. Kolumba i Swojczyckiej. W tym miejscu chodnik będzie częściowo (nie na łuku skrzyżowania) realizowany w roku bieżącym przez ZDiUM. Budowa chodnika na łuku wymaga wycinki drzew będących pod opieką konserwatora zabytków albo przebudowy skrzyżowania, co przekraczałoby budżet WBO. Kwota potrzebna na realizację pozostałej części projektu wynosi 250 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu