Nr projektu. 561

Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej [WBO. 2017]

Głosów: 374

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Proponujemy stworzenie zielonego skweru w samym sercu Przedmieścia Oławskiego!

Jedną z największych bolączek osiedla Przedmieście Oławskie jest niewielka ilość terenów zielonych i rekreacyjnych. Dla wielu mieszkańców "Trójkąta" park na Niskich Łąkach jest zbyt odległy, by znalazł się w zasięgu zwykłego spaceru. Pośród kwartałów Przedmieścia trudno natknąć się na drzewa, czy jakąkolwiek zieleń, która uprzyjemniałaby spacer czy spotkania z sąsiadami.

Projekt zakłada zagospodarowanie zdewastowanego obecnie terenu u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej poprzez:
- Wyprowadzenie parkujących samochodów poza teren skweru, poprzez odpowiednie wydzielenie placu słupkami, pozostawiając możliwość dojazdu do nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej 94,
- Naprawę i budowę brakującej części chodnika wokół części placu przeznaczonej na skwer,
- Przeniesienie poza teren skweru (na działkę Południe, AR_11, 66/2) lub - jeśli ta opcja nie jest możliwa - ograniczenie powierzchni zajmowanej przez istniejącą trafostację (współczesne stacje trafo są zdecydowanie mniejsze i nie zabierają aż takiej przestrzeni!),
- W ramach wydzielonego skweru: likwidacja zbędnej kostki brukowej, płyt chodnikowych i asfaltu i zastąpienie ich murawą i klombami,
- Nasadzenie 20 drzew i ok 200 krzewów,
- Posadzenie żywopłotu od strony ul. Kościuszki i Zgodnej,
- Montaż 5 ławek i śmietników,
- Urządzenie trawnika i poprowadzenie alejki przez środek skweru.
- Doświetlenie terenu z wykorzystaniem już istniejących słupów sieci elektrycznej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy trafostacji. Czas realizacji projektu może potrwać dłużej niż 1 rok. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy trafostacji. Czas realizacji projektu może potrwać dłużej niż 1 rok. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Skwer u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

374

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 347
Papier 27

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 199
Mężczyźni 175

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.