Nr projektu. 785

Polana integracyjna na Gądowie Małym [WBO. 2016]

Głosów: 4 038

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Projekt polega na zagospodarowaniu wnętrza międzyblokowego zlokalizowanego przy ul. Bulwar Ikara we Wrocławiu. Projekt zgłoszony na formularzu papierowym, skan wniosku znajduje się w załączniku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Zakres zgłoszonego projektu jest niezgody z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Działka nr 5/150 w klasyfikacji oznaczona jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. W pierwszej kolejności wymagałaby przekształcenia na Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekt wnioskowany na działce objętej planem zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA NR L/1273/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013r; w MPZP istnieje zapis o strefie ochrony konserwatorskiej działki, a także o obszarze rehabilitacji, we wschodniej części działki znajduje się korytarz usytuowania ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto kwota potrzebna na realizację zadania przekracza maksymalną wartość przeznaczoną na realizację projektów w ramach WBO.
Projekty o podobnym zakresie: 785 i 789

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Działka zlokalizowana przy ulicy Bulwar Ikara we Wrocławiu, pomiędzy ulicami Stefana Drzewieckiego, a Eugeniusza Horbaczewskiego.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 038

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 334
Papier 2 704

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 282
Mężczyźni 1 756

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


06.10.2017

Ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót. Otwarcie ofert 23.10


08.02.2017

Zawarliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.


01.02.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił już projektanta. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na dokumentację projektową.