Nr projektu. 785

Polana integracyjna na Gądowie Małym [WBO. 2016]

Głosów: 4 038

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Projekt polega na zagospodarowaniu wnętrza międzyblokowego zlokalizowanego przy ul. Bulwar Ikara we Wrocławiu. Projekt zgłoszony na formularzu papierowym, skan wniosku znajduje się w załączniku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Zakres zgłoszonego projektu jest niezgody z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Działka nr 5/150 w klasyfikacji oznaczona jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. W pierwszej kolejności wymagałaby przekształcenia na Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekt wnioskowany na działce objętej planem zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA NR L/1273/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013r; w MPZP istnieje zapis o strefie ochrony konserwatorskiej działki, a także o obszarze rehabilitacji, we wschodniej części działki znajduje się korytarz usytuowania ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto kwota potrzebna na realizację zadania przekracza maksymalną wartość przeznaczoną na realizację projektów w ramach WBO.
Projekty o podobnym zakresie: 785 i 789

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Działka zlokalizowana przy ulicy Bulwar Ikara we Wrocławiu, pomiędzy ulicami Stefana Drzewieckiego, a Eugeniusza Horbaczewskiego.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 038

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 334
Papier 2 704

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 282
Mężczyźni 1 756

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


22.11.2017

Ogłosiliśmy ponownie przetarg na realizację zadania.Oferty można składać do 6 grudnia br.


23.10.2017

Zmienia się termin zakończenia budowy (sygnalizowane przez jednego z zainteresowanych oferentów kłopoty z dostawą małej architektury i elementów oświetlenia w bieżącym roku). Zarząd Zieleni Miejskiej wskazał nowy termin zakończenia prac do 30 kwietnia 2018 r. Przetarg odbędzie się 25.10.2017 r. o godzinie 10:00.


06.10.2017

Ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót. Otwarcie ofert 23.10


08.02.2017

Zawarliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.


01.02.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił już projektanta. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na dokumentację projektową.