Nr projektu. 7

Zielony Tarnogaj - #KolejnaZieleń [WBO. 2022]

Głosów: 2 370

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 1 000 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: ADAM Kiljan

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, z uwagami:
a) ul. Nyska 73-75 – zieleńce zabezpieczone przed nielegalnym parkowaniem - opinia negatywna w zakresie drzew, na przedmiotowych terenach, ze względu na infrastrukturę podziemną nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych drzew. Rekomenduje się nasadzenia krzewów celem uzupełnienia krajobrazu o niższą roślinność.
b) ul. Nyska – wzdłuż zachodniej pierzei ulicy – wyprowadzenie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię, odnowienie/zwężenie chodnika i utworzenia zieleńca między chodnikiem a jezdnią – ocena pozytywna, ze względu na infrastrukturę podziemną nie ma możliwości nasadzeń dodatkowych drzew, rekomenduje się nasadzenia krzewów celem uzupełnienia krajobrazu o niższą roślinność.
c) ul. Nyska 61-65 – wyprowadzenie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię, odnowienie/zwężenie chodnika i utworzenia zieleńca między chodnikiem a jezdnią – ocena pozytywna, ze względu na infrastrukturę podziemną nie ma możliwości nasadzeń dodatkowych drzew, rekomenduje się nasadzenia krzewów celem uzupełnienia krajobrazu o niższą roślinność.
d) ul. Nyska 79-99 -zieleńce zabezpieczone przed nielegalnym parkowaniem oraz zieleniec na rogu ul. Nyskiej i Alei Armii Krajowej - ocena pozytywna, ze względu na nagromadzenie infrastruktury podziemnej możliwe jest wprowadzenie drzew w ograniczonym zakresie – 3 szt. oraz krzewów. Ze względu na konieczność zachowania trójkąta widoczności dobór gatunkowy należy oprzeć o gatunki o niskim pokroju i takie, które dobrze znoszą cięcia formujące.
e) Aleja Armii Krajowej- zwężenie zbyt szerokiego chodnika i nasadzenia na nowo utworzonym zieleńcu - Wskazany teren przy ulicy został wskazany jako miejsce pod nasadzenia kompensacyjne spółki Wrocławskie Inwestycje, będzie wiec realizowany ze środków Gminy poza WBO.
f) ul. Międzyleska-nasadzenie drzew po obu stronach chodnika - ocena pozytywna, szpaler drzew należy lokalizować z zachowaniem widoczności i zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
g) ul. Morwowa- nasadzenia drzew po obu stronach chodnika i trasy rowerowe po południowej stronie - ocena pozytywna, proponowane są działki miejskie stanowiące pas zieleni przy ogrodzeniu ROD ‘Jelcz’ oraz pasy rozdziału wzdłuż jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Morwowej.
h) ul. Piękna po obu stronach ulicy-nasadzenia drzew i krzewów – ocena negatywna w zakresie drzew, na przedmiotowych terenach, ze względu na infrastrukturę podziemną nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych drzew. Rekomenduje się nasadzenia krzewów celem uzupełnienia krajobrazu o niższą roślinność. Dodatkowo, przy ul. Pięknej i Paczkowskiej krzewy stanowić będą warstwę buforową pomiędzy jezdnią a chodnikiem i zabudowaniami mieszkalnymi.
i) Skwer na skrzyżowaniu ul. Nyskiej i ul. Paczkowskiej- nasadzenia drzew i krzewów, północna strona ul. Nyskiej – nasadzenia drzew i krzewów - ocena negatywna w zakresie drzew, na przedmiotowych terenach, ze względu na infrastrukturę podziemną nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych drzew. Rekomenduje się nasadzenia krzewów celem uzupełnienia krajobrazu o niższą roślinność.
j) skrzyżowanie ul. Międzyleskiej i ul. Gazowej – nasadzenia drzew na skwerze - ocena pozytywna w zakresie drzew i krzewów. Lokalizację drzew należy zaplanować z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury podziemnej. Dobór gatunkowy należy zaplanować tak, aby korespondował z sąsiadującym drzewostanem złożonym z: robinii akacjowych, lip drobnolistnych, topoli odm. ‘Italica’).
k) ul. Tarnogajska-nasadzenia drzew i krzewów po wschodniej stronie ulicy - ocena negatywna w zakresie drzew, na przedmiotowych terenach, ze względu na infrastrukturę podziemną nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych drzew. Rekomenduje się nasadzenia krzewów celem uzupełnienia krajobrazu o niższą roślinność, planowane nasadzenia będą wymagały konsultacji z MPK celem uniknięcia kolizji z linią tramwajową.
l) ul. Nyska- nasadzenia krzewów na zieleńcach - ocena pozytywna
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie ze względów formalnych. Opis projektu jest zbyt ogólny i nie pozwala na prawidłową ocenę i wycenę projektu. Lider powinien wskazać konkretne lokalizacje nasadzeń drzew. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 7 ust. 2 pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Celem projektu jest nasadzenie nowych drzew i krzewów na osiedlu Tarnogaj.
Teren osiedla Tarnogaj obfituje w liczne miejsca i skwery w których można posadzić drzewa lub krzewy. W niektórych miejscach nasadzenia drzew i krzewów wiązać się będą z „odbetonowaniem”, tzn. zdjęciem kostki chodnikowej lub asfaltu tak aby utworzyć/powiększyć nowy zieleniec tam, gdzie szerokości chodnika lub jezdni na to pozwala.

Uzasadnienie projektu

Tarnogaj to szybko rozwijające się osiedle Wrocławia. Budowa nowych osiedli, zmniejszenie powierzchni, która zapewnia naturalną retencję wód opadowych i zagęszczenie ilości mieszkańców sprawia, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości zieleni. Drzewa i krzewy pochłaniać będą samochodowe spaliny jak i niwelować efekt „wyspy ciepła” która latem tworzy się nad miastem i osiedlem Tarnogaj. Nowe drzewa i krzewy z pewnością nie tylko zredukują poziom zanieczyszczeń, pozwolą obniżyć temperaturę otoczenia latem, ale i sprzyjać będą naturalnej retencji wód opadowych, zwłaszcza podczas intensywnych opadów, które z uwagi na zmiany klimatu coraz częściej będą występować.

Grupa beneficjentów projektu

MIESZKAŃCY TARNOGAJU

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

20.000

Elementy projektu

1) drzewa 300
2) krzewy 1000
3) kosze na śmieci 30
4) usunięcie płyt chodnikowych 300 m kw.
5) ławki 10

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: a) ul. Nyska 73-75 – zieleńce zabezpieczone przed nielegalnym parkowaniem, Gaj AR_5, 2/7 b) ul. Nyska – wzdłuż zachodniej pierzei ulicy – wyprowadzenie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię, odnowienie/zwężenie chodnika i utworzenia zieleńca między chodnikiem a jezdnią, Tarnogaj AR_1, 6/1 c) ul. Nyska 61-65 – wyprowadzenie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię, odnowienie/zwężenie chodnika i utworzenia zieleńca między chodnikiem a jezdnią, Tarnogaj AR_1, 6/1 d) ul. Nyska 79-99 -zieleńce zabezpieczone przed nielegalnym parkowaniem oraz zieleniec na rogu ul. Nyskiej i Alei Armii Krajowej, Gaj AR_5, 2/27 f) ul. Międzyleska-nasadzenie drzew po obu stronach chodnika, Tarnogaj AR_8, 2/13 g) ul. Morwowa- nasadzenia drzew po obu stronach chodnika i trasy rowerowe po południowej stronie, Gaj AR_11, 9/12 h) ul. Piękna po obu stronach ulicy-nasadzenia krzewów, Południe AR_29, 80/2 i) Skwer na skrzyżowaniu ul. Nyskiej i ul. Paczkowskiej- nasadzenia krzewów, północna strona ul. Nyskiej, Południe AR_29, 38/2 j) skrzyżowanie ul. Międzyleskiej i ul. Gazowej – nasadzenia drzew na skwerze, Tarnogaj AR_8, 7/1 k) ul. Tarnogajska-nasadzenia krzewów po wschodniej stronie ulicy, Tarnogaj AR_7, 116/4 l) ul. Nyska- nasadzenia krzewów na zieleńcach, Południe AR_29, 38/2

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 370

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 369
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 287
Mężczyźni 1 083

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.