Nr projektu. 301

Rewitalizacja Przyrodnicza Doliny Brochówki [WBO. 2022]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Projekt ponadosiedlowy: do 3 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Lesław Paździor

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Prace prowadzone na działce nie mogą wpłynąć negatywnie na potok Brochówka. Na etapie realizacji konieczne będą uzgodnienia prac z PGW Wody Polskie. Dla zadania należy opracować dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Projekt nie może ingerować w teren nie stanowiący własności gminy. Proponowana inwestycja znajduje się w korycie rzeki Brochówki. Negatywna opinia w zakresie opracowania stron internetowych, zakupu i utrzymania serwera, ponieważ w ramach WBO nie są realizowane projekty "utrzymaniowe", wymagającym stałego finansowania z budżetu miasta. WBO jest programem jednorocznym, w którym określona pula środków przeznaczona jest na realizację projektu, ale nie można zagwarantować utrzymania bezpieczeństwa utrzymania strony internetowej w następnych latach. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji pozytywnie ocenionego zakresu wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu, a załącznikiem, decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Prace prowadzone na działce nie mogą wpłynąć negatywnie na potok Brochówka. Na etapie realizacji konieczne będą uzgodnienia prac z PGW Wody Polskie. Dla zadania należy opracować dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Projekt nie może ingerować w teren nie stanowiący własności gminy. Proponowana inwestycja znajduje się w korycie rzeki Brochówki. Negatywna opinia w zakresie opracowania stron internetowych, zakupu i utrzymania serwera, ponieważ w ramach WBO nie są realizowane projekty "utrzymaniowe", wymagające stałego finansowania z budżetu miasta. WBO jest programem jednorocznym, w którym określona pula środków przeznaczona jest na realizację projektu, ale nie można zagwarantować utrzymania bezpieczeństwa utrzymania strony internetowej w następnych latach. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji pozytywnie ocenionego zakresu wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Opis projektu

Rzeczka Brochówka, pomimo wieloletniej regulacji ma niezwykły potencjał przyrodniczy. W miejscu, gdzie przepływa pomiędzy ul. Hajducką a Głubczycką na Księżu znajduje się szeroki na ponad 20 m i długi na ok. 400 m pas zieleni, który po wykonaniu działań w ramach rewitalizacji przyrodniczej można w pewnej części zaadoptować jako teren rekreacji i edukacji ekologicznej, na ile pozwoli na to jego chłonność naturalna. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń z rodzimej roślinności lasu łęgowego oraz podmokłej łąki, a w części udostępnionej: ciągu pieszego, tablic edukacyjnych, elementów małej architektury, pagórka obserwacyjnego. Dodatkowo planuje się wykonanie siedliska dla płazów w ramach kompensacji przyrodniczej z inwestycji infrastrukturalnych.

Uzasadnienie projektu

Bardzo skrupulatnie przeprowadzona jeszcze przed II wojną światową melioracja na Dolnym Śląsku spowodowała, że małe rzeki to teren zdegradowany przyrodniczo. Ich renaturyzacja może w krótkim czasie podnieść walory przyrodnicze i rekreacyjne terenów do nich przylegających. Szybka rozbudowa miasta spowodowała dużą presję na przyrodę oraz zanikanie terenów bogatych przyrodniczo, które w dobie zmian klimatycznych pomagałyby schładzać przyległą zabudowę a jednocześnie stanowiłyby teren rekreacji i edukacji. Rewitalizowana Brochówka stanowiłaby również miejsce bioretencji, element zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz korytarza ekologicznego (dolina Odry i Oławy).

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności z pobliskich ogrodów i osiedli. Mając charakter rekreacyjno-edukacyjny projekt będzie przyciągać wycieczki szkolne oraz miłośników przyrody.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

10 000

Elementy projektu

1 x Opracowanie dokumentacji z zakresu architektury krajobrazu
1 x Prace i materiały związane z budową ciągu pieszego i małą architekturą
1 x Prace i materiały związane z zielenią
1 x Opracowanie projektu siedlisk dla płazów
1 x Prace i materiały związane z budową siedlisk dla płazów
1 x Opracowanie tablic informacyjnych

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Księże

Kontakt z liderem projektu

Skorzystaj z gotowych materiałów do promocji projektu

Wybierz, pobierz i udostępnij jedną z przygotowanych przez nas grafik do promocji tego projektu WBO.

Możesz też pobrać i wydrukować plakaty. Pamiętaj, aby umieszczać je wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Na materiałach graficznych znajduje się QR kod odsyłający do formularza głosowania z zaznaczonym projektem.

Wybierz, ile projektów chcesz promować:

Promujesz projekt
[Projekt nr 301] Rewitalizacja Przyrodnicza Doliny Brochówki

Wybierz drugi projekt, który chcesz promować

Wybierz, jak chcesz promować projekt:

PLAKATY

ULOTKI

GRAFIKI SOCIAL MEDIA