Nr projektu. 3

Tarnogajski Las - #KolejnaZieleń [WBO. 2022]

Głosów: 2 506

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 3 000 000 zł

Status: Niewybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 3 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: ADAM KILJAN

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale ze względu na fakt, iż Wzgórze powstało z usypanych warstw gruzu i śmieci przykrytych masami ziemi (nasyp niekontrolowany), przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konieczne będzie wykonanie badań gruntowych dla sprawdzenia podłoża oraz ekspertyzy sanitarnej, która pokaże, czy po zamknięciu wysypiska możliwe jest zagospodarowanie przedmiotowego terenu na cele rekreacyjne. Projekt swoim zakresem przewyższa zakładany budżet, dlatego konieczne będzie etapowanie prac. Dokładny zakres I etapu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, po poznaniu wyników badań podłoża oraz ekspertyzy sanitarnej w oparciu o rekomendacje zawarte w ww. dokumentach. Konieczne będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania całego terenu wzgórza oraz dokumentacji projektowej dla etapu I, uwzględniając również powiązania z powstającą koncepcją Promenady Krzyckiej. Dopiero wtedy możliwe będzie uporządkowanie terenu oraz realizacja I etapu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Szacunkowy koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 3 000 000 zł. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 3, 16, 17, 18 i 306.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale ze względu na fakt, iż Wzgórze powstało z usypanych warstw gruzu i śmieci przykrytych masami ziemi (nasyp niekontrolowany), przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konieczne będzie wykonanie badań gruntowych dla sprawdzenia podłoża oraz ekspertyzy sanitarnej, która pokaże, czy po zamknięciu wysypiska możliwe jest zagospodarowanie przedmiotowego terenu na cele rekreacyjne. Projekt swoim zakresem przewyższa zakładany budżet, dlatego konieczne będzie etapowanie prac. Dokładny zakres I etapu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, po poznaniu wyników badań podłoża oraz ekspertyzy sanitarnej w oparciu o rekomendacje zawarte w ww. dokumentach. Konieczne będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania całego terenu wzgórza oraz dokumentacji projektowej dla etapu I, uwzględniając również powiązania z powstającą koncepcją Promenady Krzyckiej. Dopiero wtedy możliwe będzie uporządkowanie terenu oraz realizacja I etapu. Szacunkowy koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 3 000 000 zł. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 3, 16, 17, 18 i 306.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie lasu dostępnego dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
Teren tzw. Wzgórza Tarnogajskiego to jedno z ostatnich niezabudowanych miejsc na Tarnogaju. Obecnie całkowicie niezagospodarowany, porośnięty nielicznymi dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Miejsce spacerów mieszkańców i właścicieli czworonogów. Wkrótce w okolicy zrealizowany zostanie fragment Promenady Krzyckiej, a wraz z nią oświetlenie, nasadzenia drzew i krzewów. W ramach „strefy wejściowej” os strony ul. Ziębickiej zrealizowane zostaną stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci.

Uzasadnienie projektu

Tarnogaj to szybko rozwijające się osiedle Wrocławia. Budowa nowych osiedli i zagęszczenie ilości mieszkańców sprawia, że istnieje potrzeba stworzenia nowych terenów zielonych. W celu maksymalnego wykorzystania już istniejących terenów i zieleni oraz zapewnienia jak największej bioróżnorodności projekt „Tarnogajski Las” zakłada utworzenie na terenie Wzgórza Tarnogajskiego lasu miejskiego. Bez wyznaczania utwardzonych ścieżek spacerowych jak w przypadku parku, bez instalacji oświetlenia, projekt ma na celu wzbogacenie już istniejącej roślinności, zwłaszcza drzew poprzez nowe nasadzenia. Realizacja pozwoliłaby na zachowanie unikatowego charakteru miejsca I stworzyłaby nowe tereny leśne na mapie Wrocławia

Grupa beneficjentów projektu

WSZYSCY MIESZKAŃCY WROCŁAWIA

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

20.000

Elementy projektu

2000 x DRZEWA

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: WZGÓRZE TARNOGAJKSIE I JEGO OKOLICE

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 506

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 505
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 378
Mężczyźni 1 128

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.