Nr projektu. 104

Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap 2022 [WBO. 2022]

Głosów: 2 370

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 1 000 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Sławomir Łysio

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Na terenie wnioskowanej inwestycji, w części jeszcze niezagospodarowanej, znajdują się usypiska gruzu oraz liczne samosiewy, które osiągnęły rozmiary dojrzałych drzewostanów. Z uwagi na to, iż drzewa wyrastają spomiędzy bloków betonowych z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, w pierwszej kolejności przed wpuszczeniem osób na dany teren konieczna jest ocena i pielęgnacja drzewostanu. W pierwszej kolejności wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania uwzględniającej warunki terenowe i przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej w strefach planowanego zagospodarowania. Na etapie realizacji zostanie uzgodniony z Liderem szczegółowy zakres inwestycji do wysokości wnioskowanej kwoty. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Na terenie wnioskowanej inwestycji, w części jeszcze niezagospodarowanej, znajdują się usypiska gruzu oraz liczne samosiewy, które osiągnęły rozmiary dojrzałych drzewostanów. Z uwagi na to, iż drzewa wyrastają spomiędzy bloków betonowych z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, w pierwszej kolejności przed wpuszczeniem osób na dany teren konieczna jest ocena i pielęgnacja drzewostanu. W pierwszej kolejności wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania uwzględniającej warunki terenowe i przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej w strefach planowanego zagospodarowania. Na etapie realizacji zostanie uzgodniony z liderem szczegółowy zakres do wysokości wnioskowanej kwoty. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji prac. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt ma za zadanie aktualizację koncepcji oraz realizację dodatkowych elementów Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji na osiedlu Żerniki. Jest to kontynuacja projektu 368 (WBO 2017) i projektu 92 i 26 (WBO 2018). Podstawowe elementy do obecnej realizacji:
1) aktualizacja koncepcji (stworzonej pierwotnie w 2018) i projekt budowlany - PLN 30k
2) wyczyszczeni terenu ze śmieci i gruzu - PLN 220k
3) ścieżki spacerowe i edukacyjne oraz dodatkowe nasadzenia roślinności i drzew - PLN 400k
4) oświetlenie - PLN 100k
Prace projektowe oraz wykonawcze mają być tak prowadzone, by można było wystąpić o Fundusze Europejskie jako potencjalne dodatkowe współfinansowanie realizacji całości parku.

Uzasadnienie projektu

Na Osiedlu Żerniki istnieje duży obszar zielony wraz z dwoma stawami po dawnej cegielni. Poprzednie projekty WBO pozwoliły zagospodarować ok. 25% tego terenu stawiając place zabaw, pomost, ścieżki oraz górkę saneczkową. Od końca 2019 służą one mieszkańcom. Chcielibyśmy kontynuować prace, by w pełni wykorzystać ten teren.
Chcemy potraktować najbliższy etap jako wkład własny w staraniu się o dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej. Powinno to być możliwe w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) i następnych działań z budżetu po 2020. Dodatkowe elementy z FE: czyszczenie terenu, pumptrack, pomost z plażą, pozostałe ścieżki i oznaczenie terenu parku.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjantami projektu będą wszystkie osoby z osiedla Żerniki, ale również najbliższych osiedli w tym: Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Kuźniki i Złotniki.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Łącznie szacowana jest max. 18 000 beneficjentów: Osiedle Żerniki (ok. 4000), Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec (ok. 2000), Kuźniki (ok. 6000), Złotniki tzn. część Leśnicy (ok. 6000).

Elementy projektu

1 x Weryfikacja i powiększenie obecnej koncepcji
1 x Sprzątanie terenu
1 x Ścieżki z ławkami i koszami
1 x Oświetlenie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Teren istniejącego Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji - między ul. Kardamonowa, ul. Rumiankowa i ul. Przybyły.

Osiedle: Żerniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 370

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 370
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 262
Mężczyźni 1 108

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.