Nr projektu. 102

Skatepark "KOWALE NA RAMPIE"- sportowo znaczy zdrowo [WBO. 2022]

Głosów: 693

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 3 000 000 zł

Status: Niewybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 3 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Małgorzata Szkudlarek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla lokalizacji na działce nr 34/5, AR-13, obręb Kowale. Działka położona jest blisko zabudowy mieszkaniowej, a użytkownicy korzystający ze skateparku mogą generować hałas. W przypadku wygranej projektu, zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne wśród lokalnych mieszkańców.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 34/5, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% działki budowlanej. Z uwagi na politykę adaptacji do zmian klimatu, przy realizacji zastosowane zostaną rozwiązania błękitno - zielonej infrastruktury, które zmniejszą negatywny wpływ wprowadzenia do przestrzeni dużej, betonowej, szczelnej powierzchni. Prawdopodobnie konieczne też będzie wprowadzenie zieleni izolacyjnej i buforowej od strony zabudowań.
Ocena negatywna dla lokalizacji na działce nr 30/4; AR-13 obręb: Kowale, ponieważ projekt byłby niezgodny z zapisami MPZP.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 3 000 000 zł, dlatego projekt trafi do puli ponadosiedlowej. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana nieruchomość objęta jest umową dzierżawy na czas nieokreślony. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2) i 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Nasz projekt przewiduje budowę skateparku, który da możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu wszystkim chętnym, niezależnie od ich wieku. To okazja do zorganizowania osiedlowego miejsca do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i aktywnego wypoczynku poza domem. Realizacja projektu pozwoli na pełne zagospodarowanie tego terenu i oddanie go mieszkańcom. Przyczyni się do wzrostu formy zdrowotnej i psychicznej zwłaszcza dzieci i młodzieży. Skatepark będzie posiadał profesjonalne elementy do uprawiania sportu, alejki, ławeczki do odpoczynku i oświetlenie. Plac zostanie otoczony zielenią, będzie łatwo dostępny i przyjazny dla każdego. Dzięki skateparkowi oderwiemy się od komputerów i telefonów. Będziemy zdrowiej i weselej żyć.

Uzasadnienie projektu

Osiedle Kowale nie dysponuje miejscem przeznaczonym do bezpiecznego uprawiania sportu, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Młodzi mieszkańcy nie mają tu swojej "miejscówki" na spotkania, sport i relaks. Ich życie społeczne toczy się na niedostosowanych do tego osiedlowych uliczkach, gdzie podejmują próby jazdy na rolkach, hulajnogach i rowerach, pośród pędzących aut, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Sytuacja pandemiczna dodatkowo utrudnia dostęp do placówek sportowych spoza osiedla. Przyczynia się to do spadku aktywności fizycznej, formy zdrowotnej i psychicznej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Skatepark na Kowalach jest tym, czego potrzebują mali i duzi mieszkańcy, aby móc wspólnie, zdrowo i bezpiecznie spędzać czas.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Kowale oraz inni gościnnie

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

3000

Elementy projektu

1 x Rollin+ Quarter Pipe ze schodami+ Bank Ramp
1 x Quarter Pipe dwa poziomy
1 x Funbox do skoków
1 x Funbox z grindboxem 3/1+ Poręcz 3/3+ Piramida 1
1 x Ławka do skoków 2
1 x Poręcz prosta-
8 x Ławka
4 x Kosz
4 x Lampy oświetleniowe
6 x Stojaki na rowery
1 x Nawierzchnia betonowa, alejki, montaż, transport, dokumentacja projektowa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: numer geodezyjny działki: 34/5, AM- 13, Kowale

Osiedle: Kowale

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

693

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 693
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 351
Mężczyźni 342

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.