Nr projektu. 199

Park Brochowski i na Skraju - rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie [WBO. 2021]

Głosów: 3 118

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Szymański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Budowa kontynuacji oświetlenia w Parku Brochowskim jest możliwa zgodnie z istniejącą dokumentacją, brak możliwości dalszej rozbudowy oświetlenia parkowego na pozostałym terenie wpisanym do Rejestru Zabytków, ponieważ nie ma na to zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budowy oświetlenia w Parku na Skraju jest możliwa na działce nr 50/1, AM-26, Brochów. We wniosku wskazano również inne działki, przewidziane w MPZP pod rozwój terenów parkowych, jednak w tym miejscu konieczne będzie najpierw wykonanie koncepcji przestrzennej dla tego obszaru. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ jego szacunkowy koszt przekracza maksymalną dla projektów WBO 2021 kwotę 2 000 000 zł. W związku z tym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

W ramach projektu chcemy:
- dokończyć zaczętą w poprzednich WBO elektryfikację i oświetlenie parku Brochowskiego
- oświetlić park przy ul. Koreańskiej, tzw. „na Skraju” (daw. Bieńkowicki) , zgodnie z wnioskami mieszkańców w konsultacjach FO,
- postawić po jednej toalecie w Parku Brochowskim i na Skraju
- pozostałe środki przeznaczyć na rozwój terenów zielonych i małą architekturę, utworzenie ścieżek na terenie zielonym, m.in. ławki, kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia lub inną formę rozwoju zieleni w parkach zgodnie z istniejącymi koncepcjami ZZM

Uzasadnienie projektu

Kolejne inwestycje deweloperskie w krótkim czasie znacznie zwiększają liczbę mieszkańców na południowym wschodzie Wrocławia: Tarnogaju, Księżu Wielkim, Bieńkowicach, Jagodnie i Brochowie, a przez to i użytkowników parków. Pojawienie się nowych mieszkańców to nie tylko konieczność rozwoju parku (nowe drzewa, ławki, kosze na śmieci), ale także lepszego przygotowania parku do celów rekreacyjnych (jak np. spacery, jazda rowerem, czy bieganie stąd oświetlenie), czy też zaadresowanie regularnie zgłaszanego przez mieszkańców problemu braku toalet.

Grupa beneficjentów projektu

Użytkownicy parków na Brochowie – mieszkańcy Brochowa i okolicznych terenów: Jagodna, Księża Wielkiego, Tarnogaju, Bieńkowic a także Siechnic i Iwin, potencjalnie wszyscy mieszkańcy Wrocławia.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Wrocławia i okolic.

Elementy projektu

1. toalety
2. oświetlenie parków
3. w miarę dostępnych środków: nasadzenia i mała architektura w obu parkach

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów , Jagodno

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 118

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 117
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 743
Mężczyźni 1 375

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.