Nr projektu. 197

Brochowskie Skwery - zadbane i odnowione [ETAP 3][RO Brochów] [WBO. 2021]

Głosów: 1 686

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Niewybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Szymański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada dokumentację projektową na zagospodarowanie pl. Indyjskiego i Mongolskiego. W tym roku planowana jest realizacja obydwu inwestycji. Dla skweru przy skrzyżowaniu ul. Afgańskiej i Pakistańskiej w ramach Funduszu Osiedlowego ZZM opracowuje dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Dla pozostałych lokalizacji w tym roku w ramach WBO 2020 opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada dokumentację projektową na zagospodarowanie pl. Indyjskiego i Mongolskiego. W tym roku planowana jest realizacja obydwu inwestycji. Dla skweru przy skrzyżowaniu ul. Afgańskiej i Pakistańskiej w ramach Funduszu Osiedlowego ZZM opracowuje dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Dla pozostałych lokalizacji w tym roku w ramach WBO 2020 opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt zakłada kontynuację rewitalizacji brochowskich skwerów: przy ul. Centralnej, a także w razie potrzeby dofinansowanie prac lub uzupełnienie funkcjonalności na pl. Indyjskim / pl. Mongolskim/skwerze przy ul. Afgańskiej/Pakistańskiej (realizowany z FO):

- uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew/krzewów;
- zabezpieczenie przed dzikim parkowaniem oraz ograniczenie nielegalnego parkowania,
- umieszczenie ławek, elementów rekreacji, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody,
- poprawa oświetlenia i wyrównanie tras pieszych,
- renowacja / zabezpieczenie elementów historycznych,
- w razie możliwości finansowych umiejscowienie lub modernizacja elementów placu zabaw/toalety/ławki z przewijakiem

Uzasadnienie projektu

Projekt jest kontynuacją działań serii działań Rady Osiedla na rzecz rewitalizacji brochowskiej przestrzeni publicznej. Jest to kontynuacja projektu 296 z roku 2019, oraz 239 z 2020 roku, które są realizowane w tym roku.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Brochowa

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Ok. 7 tysięcy osób

Elementy projektu

6 x uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów[# skwerów]
6 x zabezpieczenie przed dzikim parkowaniem oraz ograniczenie nielegalnego parkowania[# skwerów]
6 x umieszczenie ławek, elementów rekreacji, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody[# skwerów]
6 x poprawa oświetlenia i wyrównanie tras pieszych[# skwerów]
6 x renowacja / zabezpieczenie elementów historycznych[# skwerów]
6 x w razie możliwości finansowych umiejscowienie lub modernizacja elementów placu zabaw/toalety/ławki z przewijakiem[# skwerów]

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 686

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 685
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 965
Mężczyźni 721

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.