Nr projektu. 140

Nadodrzańska Osada Przygody [WBO. 2021]

Głosów: 3 201

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Krzysztof Chudy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Szacunkowy koszt montażu monitoringu w tym miejscu to blisko 800 tys zł z uwagi na konieczność wpięcia go do systemu miejskiego. W tym zakresie projekt przekraczałby maksymalną dla projektów WBO kwotę 2 mln zł. System informowania o jakości powietrza na terenie Wrocławia jest wystarczający, obejmuje m.in. aplikację mobilną Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, strony internetowe i tablice informacji przystankowej, dlatego negatywnie oceniono dodatkową stację pomiaru powietrza i tablice LED. W tym zakresie projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) i 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dokładna lokalizacja placu zabaw „Strefa A – Wodny Raj” w północnej części parku dopuszczona poza gruntami rolnymi wymagającymi płatnego odrolnienia. Wskazane jest pozostawienie części polany w niezmienionym charakterze (jest to jedyna polana w tym parku). Szacunkowy koszt pozostałego zakresu projektu to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ jego szacunkowy koszt przekracza maksymalną dla projektów WBO 2021 kwotę 2 000 000 zł. W związku z tym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się wokół Stawu Kozanowskiego. Teren ten posiada duży potencjał ze względu na swoje położenie – istnienie naturalnego zbiornika wodnego oraz bliskość Odry. Ideą projektu jest jego tematyczne zagospodarowanie i nadanie mu charakteru wypoczynkowo – edukacyjnego promującego walory przyrodnicze i wodne Wrocławia. Wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany będzie poprzez stworzenie tematycznego placów zabaw w północnej części pod hasłem „Wodny Świat” nawiązującego do pobliskich rzek oraz wyposażonego m.in. w studnie, śruby Archimedesa, źródełka itp. Pozostały obszar zostanie uporządkowany, wytyczone zostaną nowe alejki wraz z infrastrukturą do odpoczynku.

Uzasadnienie projektu

Okolice Stawu Kozanowskiego od lat nie były modernizowane i stały się po części miejscem spożywania alkoholu przez lokalne grupy bezdomnych, a po części miejscem wyprowadzania psów, które zanieczyszczają trawniki. Chcemy sprawić, by miejsce to było bezpieczne i atrakcyjne szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Naszym celem jest uatrakcyjnienie tego miejsca i nadanie mu zarówno walorów rekreacyjnych jak i edukacyjnych. Chcemy, by okolice Stawu Kozanowskiego stały się miejscem do rodzinnego spędzania czasu, zabawy i nauki.

Atutem tego miejsca będzie stacja pogodowa, tablica informująca o jakości powietrza oraz o poziomie wód gruntowych. Dane te mogą być przydatne podczas terenowych lekcji przyrody organizowanych przez pobliskie szkoły.

Grupa beneficjentów projektu

Wszystkie grupy społeczne: dzieci, uczniowie (m.in. Zespół Szkół 21, SP 33) czerpiący wiedzę przyrodniczą, osoby dorosłe korzystający ze strefy odpoczynku, rowerzyści w trakcie wycieczek.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Mieszkańcy Pilczyc (13125), Kozanowa (9660) oraz osoby z najbliższej okolicy (dzieci, rodzice, piesi i rowerzyści). Oczywiście tereny są dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.

Elementy projektu

1. Założenie lub renowacja i uporządkowanie 2000m2 zielenie niskiej (trawnika)
(przyjęty koszt jednostkowy 2 500zł/100m2) x 1
2. Założenie 500 m2 łąki kwietnej (przyjęty koszt jednostkowy 3 000zł/100m2) x 1
3. Drzewa (przyjęty koszt jednostkowy 1 500zł/szt.) x 10
4. Krzewy (przyjęty koszt jednostkowy 40zł/szt.) x 100
5. Ławki (przyjęty koszt jednostkowy 800zł/szt.) x 20
6. Oświetlenie terenu z wykorzystaniem lamp LED-owych masztowych (w miarę możliwości z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej) – 800m alejki parkowej (przyjęty koszt jednostkowy 50 000zł/100m alejki parkowej) x 1
7. Tablica informująca o projekcie i stanowiskach przyrodniczych (przyjęty koszt jednostkowy 4 000zł/szt.) x 2
8. Stojak na rowery (>8 stanowisk) (przyjęty koszt jednostkowy 1 000zł/szt.) x 4
9. Drobna infrastruktura dla ptactwa i owadów – poidełka, karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów (przyjęty koszt za całość 3 000zł/szt.) x 30
10. Budowa ścieżek piaszczysto – żwirowych o długości ok. 1000m (przyjęty koszt jednostkowy 20 000zł/100m) x 1
11. Stacja meteorologiczna mierząca podstawowe dane pogodowe (minimum: opad, wiatr, wilgotność, temperatura, promieniowanie słoneczne) (przyjęty koszt jednostkowy 6 000zł) x 1
12. Wykonanie otworu do obserwacji wód podziemnych wraz z instalacją automatycznego miernika poziomu zwierciadła wód podziemnych (przyjęty koszt jednostkowy 10 000zł) x 1
13. Budowa stanowiska do postawienia FoodTrucka. (przyjęty koszt jednostkowy 20 000zł) x 1
14. Duży plac zabaw – strefa A „Wodny Świat”

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Działki: 6/2 - Kozanów, AR_4, 6/4 - Kozanów, AR_4, 7/7 - Kozanów, AR_4, 7/8 - Kozanów, AR_4, 9/3 - Kozanów, AR_4, 10/3 - Kozanów, AR_4, 11/3 - Kozanów, AR_4, 12/3 - Kozanów, AR_4, 13/3 - Kozanów, AR_4, 14/3 - Kozanów, AR_4. Własność Gminy w zarządzie, użytkowaniu.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 201

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 201
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 861
Mężczyźni 1 340

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.