Nr projektu. 85

Rondo Powstańców Śląskich – Ogród Miejski: Kontynuacja [WBO. 2020]

Głosów: 928

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu projektowym. Prawdopodobnie nie uda się zrealizować całego zakresu projektu i konieczne będzie jego etapowanie zgodnie z priorytetami opisanymi przez Lidera. Szacunkowy koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 300 000 zł.
Rondo Powstańców Śląskich: ZZM posiada dokumentację projektową zleconą w ramach realizacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 projekt nr 103. Projekt uwzględnia nasadzenia krzewów, byli, roślin cebulowych oraz założenie łąk kwietnych. W 2020r. projekt zostanie zlecony do realizacji w całości. Należy zlecić dokumentację projektową zawierającą plan gospodarki drzewostanem oraz projekt nowych nasadzeń drzew.
Park na Sztabowej: Opinania pozytywna. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową. Obecnie na tym terenie został zrealizowany I etap, w zakres którego wchodziło wykonanie oświetlenie oraz psi wybieg. Wniosek kontynuacji projektu został zgłoszona również przez Radę Osiedla Powstańców Śląskich w programie Funduszu Osiedlowych Rad Osiedla 2020 jako priorytet 1.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji projektu.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego.

Opis projektu

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że 750 tys. Nie wystarczy na wszystkie inwestycje, proponujemy etapowanie i prace według priorytetów z listy poniżej:
- operat dendrologiczny na Rondzie Powstańców oraz motywowane historycznie nasadzenia drzew i azalii
-nasadzenia roślinności ozdobnej na ul. Sudeckiej od Sztabowej do Wiśniowej
- dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji alejek na Rondzie Powstańców, z uwzględnieniem:
• uzupełnienia ubytków, ujednolicenia materiałowego nawierzchni ciętą kostką bazaltową
• wymiany powierzchni nieprzepuszczalnych na przepuszczalne (zwł. przy dookólnej alei dębowej), uwolnienia korzeni drzew
– jeśli budżet na to pozwoli – rozpoczęcie ww. prac w zakresie rewitalizacji alejek
- jeśli budżet pozwoli - operat dendrologiczny na ul. Hallera (mający na celu m.in. odtworzenie zabytkowego szpaleru platanów)

Uzasadnienie projektu

Rondo Powstańców Sląskich i ulica Powstańców Śląskich stanowią reprezentacyjną dla Wrocławia arterię i jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych, a mimo tego pokrywa je piach, brud i przydeptana trawa zamiast uporządkowanej, eleganckiej zielenina miarę miasta XXI wieku.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy Wrocławia, a w szczególności mieszkańcy osiedla Powstańców Śląskich

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50000

Elementy projektu

1.nasadzenia drzew i azalii: Plac Powstańców Śląskich
2.operat dendrologiczny Plac Powstańców Śląskich i Hallera
3.nasadzenia krzewów i roślinności ozdobnej: Sudecka
4.remont alejek: Plac Powstańców Śląskich

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Plac Powstańców Śląskich, ul. Sudecka, ul Hallera

Osiedle: Powstańców Śląskich, Borek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

928

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 928
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 503
Mężczyźni 425

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.