Nr projektu. 79

Tereny rekreacyjne przy nowym osiedlu. Urządźmy tę zieleń! [WBO. 2020]

Głosów: 407

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowanie pod rekreację i ziele urządzoną działek przy ulicy Kościańskiej które obecnie są nieużytkami zarośniętymi krzakami. Projekt zakłada nasadzenia ławki oraz "ścieżkę zdrowia" i plac zabaw we wspólnym motywie dla całego terenu. Działki do zagospodarowania to działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń urządzoną.
Urządźmy tę zieleń!
Działki do zagospodarowania nr: 106/1, 107/1, 110/1, 111/1, 113/1, 116/1, 122/2, 122/3.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba istnienia wspólnej przestrzeni integracji mieszkańców i przestrzeni do rekreacji

Grupa beneficjentów projektu

5000 mieszkańców nowych osiedli przy ulicy Kościańskiej + mieszkańcy nowej ulicy Opoczyńskiej i całej okolicy

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

6000

Elementy projektu

8 x drzewo
5 x lampa
3 x ścieżka
7 x ławka
7 x kosz
1 x ścieżka zdrowia
1 x plac zabaw

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: nieużytki przy ulicy Kościańskiej i placu Kaliskim

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

407

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 407
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 248
Mężczyźni 159

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.