Nr projektu. 7

ZIELONO MI - Etap 2. Parki, tereny zielone i rekreacyjne. LIPA PIOTROWSKA, PAWŁOWICE, WIDAWA, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA. [WBO. 2020]

Głosów: 6 148

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Anna Głowa

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z następującymi uwagami:
I Lipa Piotrowska
Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi w zakresie chodnika wraz z obiektami małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: „Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe” - WBO2019 projekt nr 8.
W ramach I etapu Inwestycji ZZM zrealizuje:
- przebudowę drogi w zakresie chodnika,
- budowę obiektów małej architektury, w tym: dostawa i montaż ławek, koszów na odpady, stojaków rowerowych oraz tablicy informacyjnej,
- nasadzenia części zieleni.
W ramach posiadanego projektu, pozostało do realizacji:
- nasadzenia części zieleni,
- założenie trawników.
1. Zieleń wzdłuż ulic:
a) odtworzenie szpaleru po wycięciu suchych jesionów na ul. Pełczyńskiej m. ul. Szczawiową a Cynamonową (w osłonach korzeniowych) - ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia krzewów na tym odcinku na wiosnę 2020 z uwagi, iż szpaler drzew jest niemożliwy do odtworzenia ze względu na istniejący gazociąg,
b) uzupełnienie szpaleru drzew na ul. Laurowej (w osłonach korzeniowych) - ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia drzew na tym odcinku na wiosnę 2020,
c) uzupełnienie szpaleru lip na sięgaczu ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej dz. 2/4 AR_4 obr. Lipa Piotrowska - ZZM opiniuje pozytywnie zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.
2. Wykonanie nawierzchni TerraWay przy stole do ping-ponga przy ul. Tymiankowej 3 działka 3/16, AR-5, obr. Lipa Piotrowska:
- rodzaj nawierzchni zostanie uzgodniony na etapie realizacji zadania.
II Pawłowice
Ocena pozytywna.
III Widawa
Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa istniejącego parku w zakresie:
- budowy ciągów pieszych, budowy obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31.
W ramach I etapu rozbudowy parku ZZM zrealizuje:
- prace przygotowawcze, tj. wycinki sanitarne,
- budowa ciągów pieszych,
- budowa części obiektów małej architektury, tj. tablica informacyjnej, 10 szt. ławek parkowych, 7 szt. koszy na odpady.
Do realizacji pozostało:
- wykonanie fragment nawierzchni,
- placyki pod ławki i rowerowe,
- mała architektura,
- prace pielęgnacyjne, wycinki,
- nasadzenia zieleni.
Konieczne etapowanie dalszych prac.
IV Sołtysowice
Ocena pozytywna.
V Polanowice-Poświętne
Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu koncepcji zagospodarowania ww. terenu. W ramach WBO 2019 zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla części działek. Konieczne jest etapowanie prac.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 2 000 000 zł z zaznaczeniem, że dla poszczególnych lokalizacji wymagane jest etapowanie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z następującymi uwagami:
I Lipa Piotrowska
Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi w zakresie chodnika wraz z obiektami małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: „Zielona Lipa i Widawa – ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe” - WBO 2019 projekt nr 8
W ramach I etapu Inwestycji ZZM zrealizuje:
- przebudowę drogi w zakresie chodnika,
- budowę obiektów małej architektury, w tym: dostawa i montaż ławek, koszów na odpady, stojaków rowerowych oraz tablicy informacyjnej,
- nasadzenia części zieleni.
W ramach posiadanego projektu, pozostało do realizacji:
- nasadzenia części zieleni,
- założenie trawników.
1. Zieleń wzdłuż ulic:
a) odtworzenie szpaleru po wycięciu suchych jesionów na ul. Pełczyńskiej m. ul. Szczawiową a Cynamonową (w osłonach korzeniowych) - ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia krzewów na tym odcinku na wiosnę 2020 z uwagi, iż szpaler drzew jest niemożliwy do odtworzenia ze względu na istniejący gazociąg.
b) uzupełnienie szpaleru drzew na ul. Laurowej (w osłonach korzeniowych) - ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia drzew na tym odcinku na wiosnę 2020
c) uzupełnienie szpaleru lip na sięgaczu ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej dz. 2/4 AR_4 obr. Lipa Piotrowska - ZZM opiniuje pozytywnie zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową
2. Wykonanie nawierzchni TerraWay przy stole do ping-ponga przy ul. Tymiankowej 3 działka 3/16 AR_5 obr. Lipa Piotrowska.
- rodzaj nawierzchni zostanie uzgodniony na etapie realizacji zadania
II Pawłowice
Ocena pozytywna
III Widawa
Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa istniejącego parku w zakresie:
- budowy ciągów pieszych, budowy obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31
W ramach I etapu rozbudowy parku ZZM zrealizuje:
- prace przygotowawcze, tj. wycinki sanitarne
- budowa ciągów pieszych
- budowa części obiektów małej architektury, tj. tablica informacyjnej, 10 szt. ławek parkowych, 7 szt. koszy na odpady
Do realizacji pozostało:
- wykonanie fragment nawierzchni
- placyki pod ławki i rowerowe
- mała architektura
- prace pielęgnacyjne, wycinki
- nasadzenia zieleni
Konieczne etapowanie dalszych prac.
IV Sołtysowice
Ocena pozytywna
V Polanowice-Poświętne
ZZM jest w posiadaniu koncepcji zagospodarowania ww. terenu. W ramach WBO 2019 zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla części działek. Konieczne etapowanie prac.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 2 000 000 zł z zaznaczeniem, że dla poszczególnych lokalizacji wymagane jest etapowanie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 7, 27, 351. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

I. Lipa Piotrowska (400 tys) - Mini park przy pętli Kminkowa (etap 2) i nasadzenia wzdłuż ulic
1) Dokończenie zagospodarowania skweru na działce z pętlą autobusową przy ul. Kminkowej dz. 16/3 AR_5 obr. Widawa, wg dokumentacji oprac. dla #31 WBO 2018. Dobudowanie połączenia ciągu pieszego z ul. Fryzjerską.
2) Zieleń wzdłuż ulic:
a) nasadzenie nowego szpaleru po wycięciu suchych jesionów na ul. Pełczyńskiej m. ul. Szczawiową a Cynamonową (w osłonach korzeniowych) - jeżeli ni ezostanie wykonany na przez ZZM na wiosnę 2020
b) uzupełnienie szpaleru drzew na ul. Laurowej (w osłonach korzeniowych) - jeżeli ni ezostanie wykonany na przez ZZM na wiosnę 2020
c) uzupełnienie szpaleru lip na sięgaczu ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej dz. 2/4 AR_4 obr. Lipa Piotrowska.
3) Wykonanie nawierzchni TerraWay przy stole do ping-ponga przy ul. Tymiankowej 3 działka 3/16 AR_5 obr. Lipa Piotrowska.
Ostateczny zakresdo uzgodnienia.

II. Pawłowice (400 tys) - Reaktywacja placu zabaw przy nowej siedzibie Rady Osiedla Pawłowice
Zagospodarowanie terenu: zamontowanie ok 8 urządzeń zabawowych. Małej architektury: altany ogrodowej, stojaków na rowery, ławek i stolików, koszy na śmieci.
Wykonanie nowych nasadzeń oddzielających teren od okalających ulic oraz odnowienie ogrodzenia.
Działka nr 2, obręb Pawłowice, ul. Starodębowa 78

III. Widawa (400 tys) - Park Widawski (etap 3)
1) Projekt zakłada kontynuację prac, które zostały rozpoczęte z funduszy WBO w roku 2015, w pozostałej części parku, m.in.:
- wykonanie fragmentu nawierzchni, placyki pod ławki i rowerowe, mała architektura, prace pielęgnacyjne, wycinki, nasadzenia zieleni
lub (jeżeli dalsza realizacja parku Widawskiego nie będzie możliwa lub pozostaną środki)
2) Oświetlenie boiska sportowego przy ulicy Kominiarskiej 68
- 6 dużych masztów oświetleniowych z przyłączami
- 7 latarń parkowych
Ostateczny zakres do uzgodnienia.

IV. Sołtysowice (400 tys) - Oświetlenie na terenie stadionu przy ul. Sołtysowickiej
- 8 dużych masztów oświetleniowych dookoła boiska do piłki nożnej
- 4 duże maszty oświetleniowe dookoła boiska asfaltowego (na którym w ramach Funduszu Osiedlowego zbudowany zostanie skatepark)
- 6 normalnych latarnii dookoła placu zabaw (WBO 2018)
- niezbędne przyłącza, skrzynki trafo itp.

V. Polanowice - Poświętne - Ligota (400 tys) - Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej oraz nasadzenia wzdłuż Żmigrodzkiej i Kamieńskiego (etap 2)
Ostateczny zakres do uzgodnienia.

Uzasadnienie projektu

Ideą projektu jest zorganizowanie mieszkańcom Wrocławia zielonej i sportowej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, nawet w środku gęstej zabudowy.Wrocław boryka się z problemem smogu. Rośliny mają zdolność redukcji zanieczyszczeń powietrza, dlatego każda ilość zieleni jest dla miasta na wagę złota. Ważny jest również aspekt estetyczny. Zabudowa Wrocławia staje się coraz bardziej zwarta, zieleń zanika. Jej niedostateczna ilość w sposób negatywny wpływa na komfort życia mieszkańców.

Grupa beneficjentów projektu

Każdy mieszkaniec Wrocławia w szczególności zamieszkujący północną część miasta

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

150000

Elementy projektu

1 x Lipa Piotrowska - Mini park przy pętli Kminkowa (etap 2) i nasadzenia wzdłuż ulic (400 tys zł)
1 x Pawłowice - Reaktywacja placu zabaw przy nowej siedzibie Rady Osiedla Pawłowice (400 tys zł)
1 x Widawa - Park Widawski (etap 3) (400 tys zł) lub 1x Widawa - Oświetlenie boiska sportowego przy ulicy Kominiarskiej 68 .
1 x Sołtysowice - Oświetlenie na terenie stadionu przy ul. Sołtysowickiej (400 tys)
1 x Polanowice - Poświętne - Ligota - Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej oraz nasadzenia wzdłuż Żmigrodzkiej i Kamieńskiego (etap 2) (400 tys).

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Lipa Piotrowska, Widawa, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice-Poświętne-Ligota

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

6 148

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 6 147
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 352
Mężczyźni 2 796

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.