Nr projektu. 407

Skwer przy ul. Kościuszki, Zgodnej i Komuny Paryskiej - zielone centrum osiedla [WBO. 2020]

Głosów: 377

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Barbara Mitev

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, z wyłączeniem działki nr 5, AM-10, obr. Południe - własność Skarbu Państwa (niezgodność z § 2 ust. 2. pkt. 5 uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego). Ze względu na konieczność obsługi lokali usługowych kwestia modyfikacji liczby miejsc parkingowych będzie musiała być rozwiązana na etapie projektowania. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, z wyłączeniem działki nr 5, AM-10, obr. Południe – własność Skarbu Państwa (niezgodność z § 2 ust. 2. pkt. 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego). Ze względu na konieczność obsługi lokali usługowych kwestia modyfikacji liczby miejsc parkingowych będzie musiała być rozwiązana na etapie projektowania.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 84, 407. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Na Przedmieściu Oławskim brakuje miejsca, które pełniłoby funkcję centrum osiedla, a jednocześnie - zielonego. Trójkątny plac u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej idealnie nadaje się na "lokalny ryneczek" - miejsce z kafejkami i ogródkami do "posiedzenia" wśród zieleni, jak również na organizację imprez plenerowych czy postawienie choinki.
W związku z tym konieczne jest:
- przeniesienie miejsc parkingowych - np. parkowanie ukośne w miejscu obecnej trafo (niebawem rozbiórka) - od skrętu w ul. Komuny.
- pozostała przestrzeń - wykonanie płyty chodnika, ponadto trawników, nasadzenia krzewów w gazonach, ew. drzew (jeśli możliwe)
- ławki i kosze na śmieci
- oświetlenie - wymiana na ładniejsze oraz oświetlenie całego placu.

Uzasadnienie projektu

Na Przedmieściu Oławskim brak centrum, serca osiedla, które mogłoby stanowić przestrzeń dla lokalnych działań, w tym kulturalnych, a także spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców. Mogłoby się ono stać miejscem identyfikacji wszystkich mieszkańców osiedla oraz symbolem rewitalizacji.

Brakujące środki na rewitalizację i zmianę funkcji skweru można uzyskać ze środków Rady Osiedla lub - wykonać I etap prac.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy (tymczasowi i stali) Przedmieścia Oławskiego

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

25000

Elementy projektu

1 x płyta chodnika
3 x trawniki, rabaty i klomby
20 x gazony z krzewami ozdobnymi i kwiatami
25 x latarnie ozdobne miejskie
10 x drzewa
10 x miejsca postojowe - ukośne
10 x ławki
8 x kosze na śmieci

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Plac u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

377

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 377
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 216
Mężczyźni 161

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.