Nr projektu. 397

ULICA DO ŻYCIA. Woonerf dla terenów zlokalizowanych obok Dworca Głównego PKS i PKP - Odnowa ul. Ciepłej i Wesołej (Huby) - ŁAWKI, ZIELEŃ, BEZPIECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH [WBO. 2020]

Głosów: 154

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Ewa Bełko

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale do jego realizacji konieczne będzie opracowanie koncepcji dla zagospodarowania całego obszaru i realizacja zgodnie z tą koncepcją. Negatywna ocena dla budowy woonerfu na ulicy Joannitów ze względu na jej znaczenie komunikacyjne. W tym zakresie projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale do jego realizacji konieczne będzie opracowanie koncepcji dla zagospodarowania całego obszaru i realizacja zgodnie z tą koncepcją. Negatywna ocena dla budowy woonerfu na ulicy Joannitów ze względu na jej znaczenie komunikacyjne. W tym zakresie projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę i/lub renowacje nawierzchni ulic: Ciepłej i Wesołej i umieszczenie w osi ulic ławek oraz kwietników z drzewami i krzewami. Piesi i rowerzyści będą tu mieli pierwszeństwo przed samochodami. Celem jest stworzenie ulicy bezpiecznej, o małym ruchu samochodowym i zazielenionej przy jednoczesnym zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej czyli stworzenie tzw. Woonerf (z holederskiego), po polsku - Podworca.

Uzasadnienie projektu

Ulice są bardzo szerokie i nie pełnią roli tranzytowej, co daje ogromne możliwość utworzenia Woonef - miejsca gdzie każdy użytkownik drogi będzie się mógł bezpiecznie poruszać. Dzielnica ma zachowaną architekturę przedwojenną i zasługuje na wyeksponowanie jej na mapie miasta. Obecnie nawierzchnia ulic jest nierówna, wyłożona przedwojenną kostką brukową, parkowanie często odbywa się bez poszanowania ogólnie przyjetych zasad, stwarzając sytuacje niebezpieczne (auta parkują w dwóch liniach - równolegle do jednego boku krawężnika, co sprawia, że poruszają się po chodniku).

Grupa beneficjentów projektu

Osoby mieszkające, uczące się i pracujące na danym terenie, a także osoby przemieszczające się pieszo i rowerowo z południa Wrocławia w stronę Dworca Głównego i Rynku.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

20000

Elementy projektu

1 x wymiana nawierzchni na dł. ok 1 km
20 x ławki
60 x kwietniki z drzewami i krzewami
20 x stojaki na rowery

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Ciepła oraz Wesoła

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

154

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 154
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 84
Mężczyźni 70

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.