Nr projektu. 328

ROWEROWE MAŚLICE – ETAP II: ŚCIEŻKA WZDŁUŻ KOZIEJ [WBO. 2020]

Głosów: 2 470

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Grzegorz Łesiuk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Koziej, poprowadzonej oddzielnie od jezdni ulicy. Zalecamy od południa poprowadzić ścieżkę po wschodniej stronie ul. Koziej (dz.48/1 i fr. dz.48/2) ok. 170 mb. Po zachodniej stronie znajduje się gesty drzewostan i otwarty rów, więc bez wycinek kolizyjnych i uszkodzenia drzew nie ma możliwości przeprowadzenia ścieżki.
Kolejne ponad 900mb ścieżki jest możliwe do poprowadzenia między pierwszym a drugim szpalerem drzew po zachodniej stronie ul. Koziej. Ciąg może mieć nawierzchnię asfaltową, szerokości 2m. Ścieżka powinna być lekko wyniesiona, na co pozwala ukształtowanie terenu, a dzięki czemu zmniejszamy głębokość korytowania co będzie korzystne dla istniejącego drzewostanu. Szacunkowy koszt inwestycji to 750 000 zł, ale prawdopodobnie konieczne będzie etapowanie projektu. Dokładny przebieg ścieżki i ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie z uwagi na fakt, że proponowana droga dla rowerów znajdowałaby się w strefie ruchu uspokojonego, gdzie ruch rowerowy powinien odbywać się na zasadach ogólnych. Ponadto na fragmencie ul. Koziej brakuje dostatecznej szerokości na lokalizację drogi dla rowerów.
Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 1) oraz § 7 ust. 2 pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt ROWEROWE MAŚLICE zakłada budowę infrastruktury rowerowej lub pieszo-rowerowej na osiedlu Maślice, wykorzystywanej zarówno w celach rekreacyjnych, jak i umożliwiającej bezpieczne dojście lub dojazd do szkół praktycznie z każdej części Maślic.
W ramach zadania planuje się sporządzenie projektu ścieżki wzdłuż ul. Koziej (od skrzyżowania z ul. Łomżyńską w kierunku północnym do skrzyżowania z asfaltową ulicą bez nazwy). W ramach zadania przewiduje się budowę całości lub części ścieżki (w zależności od możliwości budżetowych), opcjonalnie także z połączeniem ścieżki z terenem szkoły (niebieska przerywana linia).

Uzasadnienie projektu

Ścieżka ma zapewnić możliwość bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców osiedla, w tym umożliwić bezpieczne dotarcie uczniów ze szkoły przy ul. Suwalskiej do szkoły przy ul. Lubelskiej.

Grupa beneficjentów projektu

Ludzie w każdym wieku, korzystający z rowerów, hulajnóg, rolek, deskorolek. W szczególności dzieci i młodzież szkolna.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Wg danych udostępnionych przez Urząd Miejski, szacuje się, że Maślice liczą ok. 20 000 mieszkańców. Można przyjąć, że ok. 75% z nich korzysta z roweru, zatem ok. 15 000 mieszkańców.

Elementy projektu

430 x Ścieżka pieszo-rowerowa lub rowerowa (w m.b.)
250 x Łącznik do szkoły (w m.b.)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Wzdłuż ul. Koziej

Osiedle: Maślice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 470

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 470
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 314
Mężczyźni 1 156

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.