Nr projektu. 309

Rozbudowa infrastruktury dla komunikacji indywidualnej w związku z brakiem infrastruktury umożliwiającej poprawę oferty komunikacji publicznej w rejonie Skarbowców. Etap I. [WBO. 2020]

Głosów: 320

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 600 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie budowy drogi rowerowej po wschodniej stronie ulicy Skarbowców. Szacunkowy koszt takiej inwestycji wynosi 600 000 zł. Negatywna ocena dla miejsc postojowych, których realizacja powodowałaby likwidację zieleni. Taka sytuacja ma miejsce przy ul. Gradowej, zarówno w pierwszym jak i drugim wariancie, oraz po zachodniej stronie ulicy Skarbowców.
Wyznaczenie miejsc parkingowych po wschodniej stronie ulicy Skarbowców, w związku ze złym stanem nawierzchni parkingu, wymaga jej kompletnego remontu, jednak wtedy budżet zadania zostałby znacznie przekroczony. Zgodnie z § 3 ust. 5. uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego budowa miejsc parkingowych może się znaleźć tylko w zakresie projektów osiedlowych, wiec górną kwotą byłoby w takim przypadku 750 tys. zł. W związku z tym realizacja projektu w pozostałym zakresie nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 3) oraz 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Ze względu na zmianę zakresu, zasadna wydaje się zmiana przez Lidera nazwy projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie budowy trasy rowerowej w ciągu ul. Skarbowców, jendak w nieco innym zakresie niż opisano w projekcie. W Wydziale Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia został opracowany projekt ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Skarbowców, który wprowadza dodatkowo wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przy wjeździe na drogę dla rowerów i pieszych, pomiędzy zbiornikiem wodnym a ogródkami działkowymi oraz przejazd dla rowerzystów przy istniejącym przejściu dla pieszych przy szkole. Projekt ten w swoim zakresie nie przewiduje miejsc parkingowych, dlatego ocena negatywna dla budowy miejsc parkingowych po stronie zachodniej ul. Skarbowców - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 3) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ocena negatywna dla wyznaczenia miejsc parkingowych po wschodniej stronie ulicy Skarbowców, nawierzchnia w tym miejscu jest w bardzo złym stanie, a jej remont spowoduje znaczne przekroczenie budżetu projektu.
Ocena negatywna parkingu przy ul. Gradowej bo do jego realizacji potrzebna byłaby wycinka drzew. Ten zakres nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 3) i 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszy realizacji trasy pieszo - rowerowej to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Budowa ścieżek rowerowych w ciągu ulicy skarbowców.

Uzasadnienie projektu

Odległość od głównych ciągów komunikacji zbiorowej oraz brak perspektyw na poprawę oferty komunikacji autobusowej, przynajmniej do czasu budowy drogi 2KDZ wzdłuż rzeki Ślęży, która zapewni przejezdność ul. Skarbowców dla komunikacji autobusowej, powodują przymus korzystania z komunikacji indywidualnej. W projekcie dążono do maksymalizacji beneficjentów poprzez optymalizację przebiegu ścieżki rowerowej –strona wschodnia - krótsze połączenie z istniejącą, ścieżką, lepsza obsługa nieruchomości, szczególnie szkoły, zachowanie kompozycji i przepustowości ulicy.

Grupa beneficjentów projektu

Pracownicy i klienci zespołu biurowego i terenów aktywności gospodarczej przy ul. Skarbowców, mieszkańcy ul. Skarbowców, Gradowej i Powiewnej, nauczyciele, uczniowie SP nr 61 oraz ich rodzice

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

350

Elementy projektu


Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

320

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 320
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 169
Mężczyźni 151

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.