Nr projektu. 243

Rewitalizacja osiedla Maślice Małe: Zielony Bookcrossing Maślicki. [WBO. 2020]

Głosów: 284

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale jego realizacja możliwa jest wyłącznie na części działki 230/9, AM-21, Maślice (teren o pow. 0,57 ha, częściowo zadrzewiony) Gminne działki nr 160-163 wzdłuż ul. Maślickiej w studium przeznaczone są pod poszerzenie pasa drogowego oraz tereny mieszkaniowe. Na części działki 178/25 oraz 230/9 planowana jest budowa boiska wraz infrastrukturą towarzyszącą (decyzja o warunkach zabudowy z V 2019 r.) Części działek 230/7, 178/23 i 178/25 objęte są z kolei umowami dzierżawy.
Tym samym projekt nie spełnia w tym zakresie kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1), 3) i 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale jego realizacja możliwa jest wyłącznie na części działki 230/9, AM-21, Maślice (teren o pow. 0,57 ha, częściowo zadrzewiony) Gminne działki nr 160-163 wzdłuż ul. Maślickiej w studium przeznaczone są pod poszerzenie pasa drogowego oraz tereny mieszkaniowe. Na części działki 178/25 oraz 230/9 planowana jest budowa boiska wraz infrastrukturą towarzyszącą (decyzja o warunkach zabudowy z V 2019 r.) Części działek 230/7, 178/23 i 178/25 objete są z kolei umowami dzierżawy.
Tym samym projekt nie spełnia w tym zakresie kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1), 3) i 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt ma powstać na terenie, który od dziesięcioleci jest obszarem bardzo zaniedbanym, zaśmiecanym, niezagospodarowanym, sprzyjającym rozwojowi patologicznych zachowań (wyrzucanie śmieci, odpadów domowych czy gruzu oraz rejonem gromadzenia się grup pijących alkohol). Dzięki rekultywacji terenu, nasadzeniom zielonym, krzewów, nowych drzew i stworzeniu izolatorów zieleni oddzielających AOW, osiedle zyska nowe jakościowo miejsce spacerowo-wypoczynkowe oraz miejsce spotkań dla czytelników. Elementem projektu są tzw. plenerowe biblioteki, kwietne łąki oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, tworzących zielone izolatory od hałasu.

Uzasadnienie projektu

Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału rekreacyjnego i terenów zielonych znajdujących się na osiedlu obok AOW. Tereny zielone, które znalazły się w projekcie, wymagają inwestycji i doposażenia, aby mieszkańcy mogli wykorzystać ich potencjał.Na osiedlu w ostatnim czasie powstała nowa zabudowa blokowa, wielopiętrowej, zamieniając tzw. „zielone Maślice”, w „betonowe Maślice”. Maślice Małe zasługują aby zachować zielony charakter osiedla.Dlatego w pełni uzasadnione jest, aby zielony, uporządkowany i atrakcyjny wizualnie teren powstał.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy osiedla Maślice Małe oraz osiedli sąsiednich, szeroka grupa wiekowa: dzieci z rodzicami, młodzież, osoby dorosłe oraz szczególnie seniorzy.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Realizacja projektu zakłada nieograniczony dostęp,Szacunkowa liczba beneficjentów to duża część populacji osiedla ok 15000 osób

Elementy projektu

200 x nasadzenia krzewy
50 x nasadzenia drzewa
3 x gabloty bookcrossingowe
6 x ławeczki drewniane
3 x drewniane hotele dla owadów
6 x kosze na śmieci
2 x tablica z informacją o bookcrossingu
40 x budki dla ptaków
1 x łąka kwietna

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: na części działki 230/9, AM-21, Maślice (teren o pow. 0,57 ha, częściowo zadrzewiony) - adres: pomiędzy AOW a zapleczem działek ulic Nasienna/Rolna Wrocław - numer geodezyjny działki: 230/9 AM-21, Obręb Maślice

Osiedle: Maślice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

284

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 284
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 163
Mężczyźni 121

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.