Nr projektu. 239

Brochowskie Skwery - zadbane i odnowione [ETAP 2][RO Brochów] [WBO. 2020]

Głosów: 2 446

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Szymański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie.
ZZM w ramach środków WBO 2019 opracowuje dwie dokumentacje projektowe na pl. Indyjski i Pl. Mongolski. Środki przeznaczone dla tego zadania są niewystarczające, aby w pełni zrewitalizować te dwie wskazane lokalizacje. Część środków WBO 2020 zgodnie z wnioskiem Lidera powinna zostać przeznaczona na dokończenie pl. Mongolskiego. Dla pozostałych 3 skwerów przy ul. Centralnej należy opracować dokumentację projektową. W ramach pozostałych środków WBO 2020 realizowane będą kolejne zadania z możliwością etapowania.
Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. ZZM w ramach środków WBO opracowuje dwie dokumentacje projektowe: na pl. Indyjski i pl. Mongolski, wygrane środki w 2019 r. nie są wystarczające aby w pełni zrewitalizować dwie wskazane lokalizacje. Część środków WBO 2020 zgodnie z wnioskiem Lidera powinno zostać przeznaczone na dokończenie pl. Mongolskiego. Lider spośród pozostałych 3 pozytywnie ocenionych lokalizacji powinien wybrać jedną, która według niego jest największym priorytetem i pozostałe środki przeznaczyć na dokumentację projektową i realizację tam etapu 1.
Negatywnie przy ul. Nepalskiej - wskazana lokalizacja jest sklasyfikowana jako grunty rolne, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2020. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lokalizacja między Semaforową a Polną jest częściowo niezgodna z mpzp, a pozostałe działki nie są własnością Gminy Wrocław. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 1) oraz 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada kontynuację rewitalizacji brochowskich skwerów: pl. Mongolskiego oraz przy ul. Centralnej:
- uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew/krzewów;
- zabezpieczenie przed dzikim parkowaniem oraz ograniczenie nielegalnego parkowania,
- umieszczenie ławek, elementów rekreacji, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody,
- w miarę możliwości budżetowych - oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak,
- wyrównanie tras pieszych, jeśli będzie uzasadnione,
- w razie możliwości finansowych umiejscowienie elementów placu zabaw/toalety/ławki z przewijakiem

Uzasadnienie projektu

Projekt jest kontynuacją działań serii działań Rady Osiedla na rzecz rewitalizacji brochowskiej przestrzeni publicznej. Jest to kontynuacja projektu 296 z roku 2019, który jest realizowany w tym roku.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Brochowa

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Ok. 7 tysięcy osób

Elementy projektu

1.uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów[# skwerów] 4
2.uporządkowanie parkowania / zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem[# skwerów] 4
3.umieszczenie ławek, elementów rekreacji, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody [# skwerów] 4
4.oświetlenie[# skwerów] 4
5.wyrównanie tras pieszych[# skwerów] 4

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 446

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 443
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 372
Mężczyźni 1 074

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.