Nr projektu. 238

Parki Brochowskie: Rozbudowa Parków Brochowskiego (daw. Majątkowego) i „ na Skraju” (daw. Bieńkowickiego) [RO Brochów] [WBO. 2020]

Głosów: 2 611

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Szymański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie oświetlenia w Parku Na Skraju, dokończenia oświetlenia Parku Brochowskiego zgodnie z istniejącym projektem oraz budowy toalet w Parku Brochowskim i Parku Na Skraju. Dokładna lokalizacja toalety w Parku Brochowskim będzie musiała być poprzedzona kwerendą materiałów historycznych oraz analizą możliwości technicznych i przestrzennych; dopuszczalna lokalizacja toalety powinna znajdować się peryferyjnie względem układu kompozycyjnego parku, wzdłuż torów kolejowych, w sąsiedztwie placu zabaw.
Toaletę w Parku Na Skraju należy zlokalizować poza obszarem centralnej polany (a więc poza ścieżką obwodową), w najbliższej odległości od ul. Koreańskiej, aby zminimalizować możliwość ingerencji w systemy korzeniowe drzew.
Negatywnie:
- budowy ścieżki od Parku Brochowskiego w stronę Parku Na Skraju wzdłuż granicy miasta. Ścieżka przebiegałaby po gruntach, które objęte są umowami dzierżawy na cele rolne, Prezydent Wrocławia nie ma więc możliwości dysponowania nimi na cele budowlane. Dodatkowo, są to grunty rolne wysokiej klasy (kl. RII), które wymagają płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekraczałaby maksymalną kwotę na projekt WBO 2020 oraz jego realizacja trwałaby dłużej niż jeden rok. W tym zakresie projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. Pkt 5), 10) i 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- w zakresie „Stworzenie/rozwój obszaru parkowego: nasadzenia zieleni wysokiej, ławki/kosze na śmieci, oświetlenie ścieżki parkowej”. Zagospodarowanie nie jest możliwe na zaznaczonej części leśnej Parku Brochowskiego - działka nr 22/4, AM-15, i 20/2, AM-23, Brochów z użytkami RII, RIIIa i niemożliwe na zaznaczonej działce nr 20/5, AM-23, Brochów (RII, RIIIa, teren 10U-ZP). Wskazane lokalizacje są sklasyfikowane jako grunty rolne, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczne nasadzenia zastępcze wedle koncepcji Zarządu Zieleni Miejskiej zostały już wykonane.
Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie oświetlenia w Parku Na Skraju oraz dokończenia oświetlenia Parku Brochowskiego zgodnie z istniejącym projektem.
Negatywnie:
- w zakresie toalet w Parku Brochowskim i Parku Na Skraju projekt nie uzyskał akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków - nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- w zakresie ścieżki łączącej Parki: na chwilę obecną ścieżka łącząca Park Brochowski i Park na Skraju nie może być zrealizowana w ramach WBO ze względu na to, że przebiegałaby przez grunty nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- w zakresie „Stworzenie/rozwój obszaru parkowego: nasadzenia zieleni wysokiej, ławki/kosze na śmieci, oświetlenie ścieżki parkowej”. Zagospodarowanie nie jest możliwe na zaznaczonej części leśnej Parku Brochowskiego - działka nr 22/4, AM-15, i 20/2, AM-23, Brochów z użytkami RII, RIIIa i niemożliwe na zaznaczonej działce nr 20/5, AM-23, Brochów (RII, RIIIa, teren 10U-ZP). Wskazane lokalizacje są sklasyfikowane jako grunty rolne, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczne nasadzenia zastępcze wedle koncepcji Zarządu Zieleni Miejskiej zostały już wykonane.
Szacunkowy koszt realizacji to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

W ramach projektu, zgodnie z intencją RO Brochów chcemy:
- dokończyć zaczętą w poprzednich WBO elektryfikację i oświetlenie parku Brochowskiego
- oświetlić park przy ul. Koreańskiej, tzw. „na Skraju” (daw. Bieńkowicki) , zgodnie z wnioskami mieszkańców w konsultacjach FO
- postawić od 2 do 4 toalet w zależności od ostatecznie oszacowanych w konsultacjach potrzebach, przynajmniej po 1 na park
- pozostałe środki przeznaczyć na rozbudowę parków uzupełniając tegoroczne nasadzenia zastępcze wedle koncepcji ZZM oraz rozbudowując park zgodnie z MPZP, a także ławki, kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia lub inną formę rozwoju zieleni w parku

Uzasadnienie projektu

Kolejne inwestycje deweloperskie w krótkim czasie znacznie zwiększają liczbę mieszkańców, a przez to i użytkowników parku. Pojawienie się nowych mieszkańców to nie tylko konieczność rozwoju parku (nowe drzewa, ławki, kosze na śmieci), ale także lepszego przygotowania parku do celów rekreacyjnych (jak np. spacery, jazda rowerem, czy bieganie stąd oświetlenie), organizacji wydarzeń dla mieszkańców (do czego potrzebny jest prąd), czy też zaadresowanie regularnie zgłaszanego przez mieszkańców problemu braku toalet. Ścieżka łącząca parki jest elementem koncepcji ZZM i jest zgodna z MPZP, co zostało potwierdzone na spotkaniu w BRW i na spotkaniu z Prezydentem.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności Brochowa, Jagodna oraz Bieńkowic

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Kilkadziesiąt tysięcy osób

Elementy projektu

2 x toalety
1 x stworzenie/rozwój obszaru parkowego: nasadzenia zieleni wysokiej, ławki/kosze na śmieci
20 x oświetlenie ścieżki parkowej [100m]

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów , Bieńkowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 611

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 607
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 487
Mężczyźni 1 124

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.