Nr projektu. 192

Zielone skwery Pilczyc– Etap II: „Rewitalizacja zieleni” [WBO. 2020]

Głosów: 2 811

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Konrad Postawa

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym, dokładna forma i lokalizacja proponowanych obiektów będzie musiała być uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ nie uzyskał akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przedstawiony projekt jest "przeładowany" atrakcjami, co przeczy ogólnie pojętemu minimalizmowi charakterystycznemu dla modernistycznego założenia osiedla. Nie ma zgody na grodzenie przestrzeni poprzez lokalizowanie ogrodzeń, jak również ograniczania widoków poprzez lokalizowanie wyższych obiektów małej architektury jak plac zabaw, psi wybieg czy park linowy. Zakres projektu należy zweryfikować i ograniczyć, rozwiązaniem może być zlokalizowanie elementów wysokich poza obszarem centralnego zieleńca, np w przestrzeniach pobliskich podwórzy. Projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 192, 228.

Opis projektu

Nasz projekt ma na celu rewitalizację terenów zielonych. Zakładamy uporządkowanie ścieżek (niewielkie poszerzenie i utwardzenie), dosadzenie drzew i krzewów, stworzenie rabat kwiatowych, dodanie elementów małej architektury (ławki, kosze, budki dla owadów, stojaki rowerowe), oświetlenie skateparku przy użyciu istniejącej infrastruktury.

Na skwerze pomiędzy ul. Górniczą a ul. Murarską chcemy stworzyć park kieszonkowy. Przy ul. Tkackiej chcemy umieścić stacja pomiaru jakości powietrza (zintegrowaną z systemem miejskim). Natomiast w pobliżu górki planujemy strefę zabawy dla dzieci z niską i małą całoroczną ślizgawkę na fragmencie górki oraz z niskimi elementami np.: pnie do przeskakiwania w celu ćwiczenia równowagi.

Uzasadnienie projektu

Naszym celem jest stworzenie strefy rekreacji dla mieszkańców Wrocławia i społeczności Osiedli Pilczyce, Kozanów, Maślice i Gądów.

Okoliczne osiedla są skupiskami zabudowy bloków, wśród których mieszkańcy nie mają miejsca by się spotkać, odpocząć, spędzić czas z rodziną. Zielone skwery są zaniedbane i nieatrakcyjne, a jednocześnie potencjał jest ogromny. Zieleń oraz natura Pilczyc, czyli stuletnie platany, staw i leśny park mogą służyć mieszkańcom.

Nasz projekt jest drugim etapem rewitalizacji - kontynuacja WBO'19 nr #323: SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach. Chcemy konsekwentnie realizować całościowy plan rewitalizacji, który ożywi okolicę, zwiększy popyt na usługi lokalne, a tym samym przywróci historyczną funkcję tego miejsca.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami są mieszkańcy osiedli Pilczyce, Kozanów, Maślice oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ODSK „Piast”, Liceum Ogólnokształcące nr 6, Pastelowe Przedszkole oraz Zespół Szkół nr 21.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Mieszkańcy Pilczyc (13125), Kozanowa (9660), Maślic (9050) i Gądowa (24887), czyli 56722 osób z najbliższej okolicy. Oczywiście tereny zielone są dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.

Elementy projektu

Ścieżka około 500-600m - utwardzenie, poszerzenie
15-20x drzewa - różne gatunki poprawiające jakość powietrza
15-20x krzewy - pozwolą na oddzielenie skweru od ulicy Rękodzielniczej
4-6x rabaty kwiatowe - około 10 m2
15-20x ławka - najlepiej z drewnianymi siedziskami
12x kosz na śmieci
6x budki dla owadów
4-6x stojaków na rowery
1x ślizgawka - tor zjazdowy na zboczu górki
10x elementy niskiego placu zabaw
3x oświetlenie - skateparku
1x stacja pomiaru jakości powietrza

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Teren zlokalizowany jest na dwóch skwerach wzdłuż ulicy Rękodzielniczej, mniej więcej na wysokości adresu Rękodzielnicza 3. Numer geodezyjny działki: Strefa I - Pilczyce, AR_16, 21/2 (pomiędzy ulicami Górniczą i Tkacką) Strefa II - Pilczyce, AR_16, 58 (pomiędzy ulicami Tkacką i Hutniczą)

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 811

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 811
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 638
Mężczyźni 1 173

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.