Nr projektu. 136

SOŁTYSOWICE - plac zabaw, siłownia i zieleń - nowe miejsce rekreacji w sercu osiedla! [WBO. 2020]

Głosów: 1 129

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Magdalena Gajewska`

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, jednak wskazany teren jest bezumownie zajmowany przez ogródki działkowe i trudno jest w tej chwili określić termin faktycznej realizacji. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, jednak wskazany teren jest bezumownie zajmowany przez ogródki działkowe i trudno jest w tej chwili określić termin faktycznej realizacji. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie terenu, budowa nowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów na miejskiej działce (nieużytku) przy ul. Czytankowej i stworzenie nowego miejsca rekreacji w sercu osiedla dla mieszkańców Sołtysowic wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz ścieżką.

Uzasadnienie projektu

W centralnej części osiedla brakuje miejsc rekreacji i terenów zielonych, które mogą służyć jako miejsce spotkań, integracji i odpoczynku dla mieszkańców. Projekt zakłada budowę infrastruktury, z której będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec - dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
Nowe miejsce rekreacji może powstać na ul. Czytankowej na fragmencie działki (obecnie nieużytek), będącej własnością Gminy Wrocław, która zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z 2015 roku jest przeznaczona na tereny zielone i rekreacyjne.
Osiedle Sołtysowice intensywnie się rozbudowuje, liczba mieszkańców stale rośnie i nie idzie za tym budowa nowych miejsc rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców. Zmieńmy to razem!

Grupa beneficjentów projektu

Adresatem projektu są mieszkańcy osiedla Sołtysowice. Infrastruktura ma służyć zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcom osiedla.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Obecnie, około 5000 osób, w przyszłości (jako, że osiedle jest w ciągłej rozbudowie) ok. 10 000 osób.

Elementy projektu

1 x plac zabaw (do 200 m2)
1 x siłownia zewnętrzna
1 x szutrowa ścieżka doprowadzająca do placu zabaw i siłowni (ok. 30 m długości, ok. 2 m szerokości)
80 x krzewy
30 x drzewa
5 x ławki
2 x kosze na śmieci
3 x stojaki na rowery (pojedyncze)
1 x uporządkowanie terenu

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Fragment działki nr 276/1 obręb Sołtysowice przy ul. Czytankowej. Aktualnie jest to teren będący nieużytkiem, a w MPZP z 2015 roku został zaklasyfikowany jako teren dla zieleni i rekreacji. W MPZP teren oznaczony jako 3Z.

Osiedle: Sołtysowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 129

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 129
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 627
Mężczyźni 502

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.