Nr projektu. 99

Zieleń i sport na Zakrzowie - przedłużenie parku i doposażenie Wrocławskiej Areny Sportu [WBO. 2019]

Głosów: 1 351

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Karol Walczyński

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym, tj. dla działek nr 20/18 (ul. Wilanowska i Siedzikówny) oraz 2/4 (kontynuacja inwestycji realizowanej w ramach WBO 2017 oraz WBO 2018). Lokalizacja dodatkowo wskazana w formularzu poprawkowym przekracza kwotę budżetu dla projektu osiedlowego WBO, o którą wnioskuje Lider. Tym samym nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie działek nr 20/18 (ul. Wilanowska i Siedzikówny) oraz 2/4 (kontynuacja inwestycji realizowanej w ramach WBO 2017 oraz WBO 2018)
Negatywnie w zakresie:
- zieleńca pomiędzy ul. Zatorską i ul. Stoczniową, ponieważ jest to teren sklasyfikowany jako grunt rolny III klasy. Realizacja projektu w tym miejscu wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- działki nr 20/11 - teren jest już zagospodarowany (siłownia z Parku Jedności). Tym samym nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sprządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji UMW występują projekty podobne: 42, 99, 132, 133, 134, 161, 221.
"

Opis projektu

Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału 2 terenów znajdujących się na Zakrzowie.
Zieleniec u zbiegu ul. Wilanowskiej i Siedzikówny. Przebiega przez niego ścieżka, którą warto przyłączyć do alejek parkowych. W celu uzyskania stref cienia, konieczne są dosadzenia drzew i krzewów (głównie od ulicy). Jest to też znakomite miejsce na założenie łąki kwietnej. Ostatni element projektu dotyczy dalszego zwiększania funkcjonalności oraz poprawy bezpieczeństwa i estetyki terenu na stadionie Zakrzów, na którym znajdują się boiska baseballowe oraz sportowy plac zabaw.

Uzasadnienie projektu

Tereny, które znalazły się w projekcie, wymagają uporządkowania i doinwestowania, aby mieszkańcy w pełni mogli wykorzystać ich potencjał. Pozytywna weryfikacja projektu, a następnie jego ewentualna wygrana przyczynią się do kontynuacji istotnych z punktu widzenia osiedla przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych oraz inicjatywy zazieleniania osiedla. Rozbudowa Wrocławskiej Areny Sportu zapewni mieszkańcom możliwość aktywności sportowej w komfortowych warunkach, a rozwój terenów przylegających do Parku Jedności wzbogaci infrastrukturę osiedlową o miejsce do wypoczynku, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedla.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będą głównie mieszkańcy Zakrzowa i jego okolicy, tj. Pawłowic, Psiego Pola, itd, a także sportowcy i inni wrocławianie korzystający z infrastruktury Wrocławskiej Areny Sportu.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 15 tys. osób.

Elementy projektu

Lokalizacja 1) Poszerzenie i utwardzenie ścieżki idącej przez teren zielony znajdujący się na rogu ul. Wilanowskiej i Siedzikówny w celu scalenia tego terenu z Parkiem Jedności (na podstawie istniejącej ścieżki; działki 20/18 i 20/11 ), oświetlenie ścieżki poprzez dostawienie 1-2 latarni parkowych w miarę posiadanych środków, dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów, założenie łąki kwietnej, mała architektura, montaż poidełka przy siłowni.

Lokalizacja 2) kontynuacja poprawy bezpieczeństwa i budowy ciągów komunikacyjnych (dojścia do obiektów, oświetlenie alejkowe, uzupełnienie ogrodzenia), kolejny etap budowy oświetlenia dużego boiska baseballowego – Wrocławska Arena Sportu – teren stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości – szacunkowy koszt 375 tys. zł.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: ul. Królewska, Wilanowska/Siedzikówny i ul. Niepodległości

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 351

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 351
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 682
Mężczyźni 669

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.