Nr projektu. 434

Zieleń dla Różanki – nowe drzewa, krzewy, ławki. [WBO. 2019]

Głosów: 571

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Aleksander Obłąk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie ul. Ligockiej i Obornickiej. Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni na całym obszarze Różanki nie jest możliwe w budżecie dla projektu osiedlowego WBO - tym samym nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt. 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie nasadzeń z wyłączeniem przejścia na skrzyżowaniu z ul. Ligocką - niemożliwe z uwagi na teren PKP. Tym samym nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt. 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lider powinien ograniczyć zakres projektu.
Szacunkowy koszt realizacji zadania to 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu, tj. dokładna lokalizacja i dobór gatunkowy nasadzeń oraz lokalizacja ławek, zostanie ustalona z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzewów na ul. Obornickiej (od Bezpiecznej do Wołowskiej - uzupełnienie szpalerów, żywopłoty) oraz na ul. Ligockiej (fragment należący do Gminy). Dodatkowe elementy projektu to: montaż ławek przy ul. Ligockiej oraz nasadzenie róż (nawiązujących do nazwy osiedla) w okolicy skrzyżowania.
Gatunek drzew i dokładne lokalizacje powinny zostać wskazane po konsultacjach z Zarządem Zieleni Miejskiej.

Uzasadnienie projektu

Brak spójnych terenów zielonych, służących do spacerów i spędzania wolnego czasu, jest jednym z problemów Różanki. Nowe spojrzenie na zieleń na osiedlu jest szczególnie ważne w czasie, gdy osiedlają się tutaj tysiące nowych osób, a jednocześnie wiele osób mieszkających tu od dawna wchodzi w wiek senioralny.
Zazielenienie osiedla ułatwi codzienne życie mieszkańców i mieszkanek, poprawi jakość powietrza i estetykę przestrzeni, a za jakiś czas przyniesie też ulgę podczas upałów.

Grupa beneficjentów projektu

Osoby zamieszkujące Różankę oraz okoliczne osiedla (Karłowice, Polankę, Polanowice-Poświętne-Ligotę).

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50 000

Elementy projektu

1.Nasadzenia drzew
2.Montaż ławek
3.Nasadzenia krzewów (np. róż)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

571

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 566
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 326
Mężczyźni 245

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.