Nr projektu. 256

ROWEROWE MAŚLICE – ETAP I: PUMPTRACK I ŚCIEŻKI NA MAŚLICACH WIELKICH [WBO. 2019]

Głosów: 2 387

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Joanna Hartman-Łesiuk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie budowy pumptracka na działkach pomiędzy Autostradową Obwodnica Wrocławia, a ul. Królewiecką - nr 47, 48, 49, 50, 51 AM-2 ob. Pilczyce . Szacunkowy koszt projektu wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem budowy pumptracka, ponieważ na wskazanym terenie nie ma miejsca (dz. 44/67) na ww. infrastrukturę oraz nie jest to zgodne z mpzp (dz. 48/2). Ponadto na działce 161 planowana jest rozbudowa placówki. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 1) oraz § 7 ust. 2 pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt ROWEROWE MAŚLICE zakłada budowę infrastruktury rowerowej na osiedlu Maślice, wykorzystywanej zarówno w celach rekreacyjnych, jak i umożliwiającej bezpieczny dojazd do szkół. W ramach ETAPU I projektu proponuje się budowę pumptracka na Maślicach Wielkich.

Uzasadnienie projektu

Na osiedlu Maślice brakuje infrastruktury rowerowej wykorzystywanej zarówno w celach rekreacyjnych, jak i umożliwiającej bezpieczny dojazd do szkół praktycznie z każdej części Maślic. Obecnie ul. Suwalska nie nadaje się do komunikacji rowerowej dla młodzieży szkolnej i przedszkolnej ze względu na ilość samochodów zaparkowanych na chodnikach. Podobnie jest z ul. Kozią i dojazdem rowerem do szkoły na ul. Lubelskiej. Przemyślany i bezpieczny sposób komunikacji rowerowej całego osiedla Maślice ze szkołami na Lubelskiej oraz Suwalskiej pozwoli znacząco odciążyć ruch samochodowy na całym osiedlu.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Maślic w każdym wieku.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

75% mieszkańców osiedla Maślice

Elementy projektu

1 x Pumptrack
1 x Ścieżka rekreacyjna
1 x Ścieżka rowerowa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: działki gminne przy ul. Królewieckiej i obwodnicy autostradowej (teren 2ZP/2 w mpzp z 2011 r.)

Osiedle: Maślice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 387

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 387
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 251
Mężczyźni 1 136

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.