Nr projektu. 616

Drzewa dla Wrocławia – nasadzenia na terenach zabytkowych i w śródmieściu [WBO. 2018]

Głosów: 1 961

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z następującymi uwagami:

Ad. 1 - ul. Św. Jadwigi, Obręb: Plac Grunwaldzki, Arkusz mapy: 26, działka: 32
Opinia pozytywna w zakresie posadzenia kilku sztuk drzew. Proponowane nasadzenia bukietowe w celu nawiązania do istniejącej skupiny drzew (ozdobne wiśnie lub jabłonie). Dodatkowo możliwość nasadzenia jednego drzewa w formie soliteru - tulipanowiec lub ambrowiec. Nie zaleca się nasadzeń drzew nad rabatą kwiatową. Ponadto we wskazanej lokalizacji należy uwzględnić następujące uwarunkowania konserwatorskie:
- nasadzenie ma uzupełniać kompozycję, a nie dominować w przestrzeni;
- należy przeanalizować wszelkie aspekty kompozycyjne, aby nie zasłonić widoków na obiekty budowlane, wglądu na Ostrów Tumski i ulicę św. Jadwigi.

Ad. 2 - ul. Kolejowa/Stysia

Projekt możliwy do zrealizowania w przypadku pełnej wymiany gruntu na glebę strukturalną w połączeniu z systemami antykompresyjnymi tak, aby zapewnić drzewom prawidłowe warunki wzrostu. Konieczny projekt oraz wcześniejsze odkrywki w celu ustalenia rodzaju gruntu znajdującego się pod nawierzchnią asfaltową. W projekcie należy zapewnić ochronę dla drzew przed parkującymi pojazdami (barierki).

Ad. 3 - Ul. Oławska, przy Galerii Dominikańskiej
Opinia pozytywna z uwagą, że w tym roku planowane są prace Fortum nad przebudową sieci energetycznych. Nasadzenia w tej lokalizacji są uzależnione od zakresu przebudowy i terminu zakończenia prac.

Ad. 4 - ul. Szewska, skrzyżowanie z Wita Stwosza

Opinia pozytywna:
Dz. 113/3: opinia negatywna – jezdnia
dz. 77/1: opinia pozytywna
dz. 124/2: opinia pozytywna pod warunkiem przebudowy nawierzchni przez ZDiUM (zgodnie z wytycznymi dla ul. Purkyniego)
Plac przy kościele św. Marii Magdaleny został wykonany zgodnie zatwierdzonym z projektem - brak miejsca w kompozycji na dodatkowe nasadzenia drzew.
Akceptacja dla 2 sztuk drzew za rzeźbą o ażurowej, przeziernej koronie (np. ginko) i dla zaproponowanego nasadzenia bluszczu pod cisami.


Ad. 5 – ul. Drobnera, pod biurowcem Bema Plaza

Opinia pozytywna. Konieczność przebudowy chodnika oraz przesunięcie stojaków miejskiej wypożyczalni rowerów. Niezbędne wykonanie dokumentacji projektowej.

Ad.6 – ul. Peronowa, pod biurowcem
Opinia pozytywna. Teren z bardzo gęstą infrastrukturą podziemną. Możliwość posadzenia 1-2 drzew – za przystankiem na jednej z trawnikowych wysp. Konieczność wykonania dokumentacji projektowej. Należy uzgodnić w ZDiUMie pod kątem gwarancji porealizacyjnej oraz możliwości wykonania nasadzeń, a także istnienia podziemnych parkingów w danej lokalizacji. W projekcie należy uwzględnić konieczność zastosowania ekranów przeciwkorzeniowych w celu ochrony sieci. W przypadku realizacji zaleca się wyrównanie terenu – niesadzenie drzew na sztucznej górce. Należy uwzględnić pełną wymianę gruntu, najlepiej na glebę strukturalną. Teren dookoła drzew zaleca się pozostawić nieutwardzony (krzewy).

Ad. 7 – ul. Matejki

Opinia pozytywna dla uzupełnienia nasadzeń w miejscach gdzie nie ma sieci. Niezbędne wykonanie całościowego projektu.

Ad.8 – ul. Polaka/Wrocławczyka, „rondo”

Opinia pozytywna pod warunkiem wykonania nasadzeń po zakończeniu przebudowy układu drogowego. Niezbędne wykonanie całościowego projektu.

Ad.9 – trójkąt u zbiegu ul. Strażniczej i ul. Cybuslkiego

Opinia pozytywna pod warunkiem przebudowy parkingu – jest miejsce na drzewa. Niezbędne wykonanie całościowego projektu. Jest to obszar, w którym rozpoczyna się zagospodarowanie bulwaru Zwierzyckiego (analogiczne zagospodarowanie poprzez nasadzenie alei platanów) - warto zatem połączyć te obszary, chociażby poprzez umożliwienie przejścia przez ul. Pomorską.

Ad. 10 – zbieg ul. Żeromskiego i ul. Wygodnej

Opinia pozytywna pod warunkiem przebudowy układu drogowego – jest miejsce na drzewo. Niezbędne wykonanie całościowego projektu.

Alternatywne lokalizacje:

Ad. 11 – ul. Ołbińska, od ul. Krętej do ul. Św. Wincentego

Opinia pozytywna w miejscach gdzie nie ma sieci podziemnych. Niezbędne wykonanie dokumentacji projektowej. Nasadzenia krzewów bez uwag.

Ad. 12 – ul. Bogusławskiego (odcinek na mapce)

Opinia negatywna ze względu na brak docelowego zagospodarowania sąsiedniej działki dewelopera. Dopiero po ustaleniu zagospodarowania w tym miejsca zjazdów istnieje możliwość nasadzeń drzew w tej lokalizacji.


Ad. 13 – zbieg ul. Składowej i ul. Kurkowej

Opinia pozytywna w miejscach gdzie nie ma sieci podziemnych. Niezbędne wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowego zagospodarowania. Nasadzenia krzewów bez uwag.

Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł.
W przypadku realizacji należy stosować się do zapisów Zarządzenia Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia oraz Propozycji Standardów w zakresie Kształtowania Zieleni Wysokiej Miejskich Tras komunikacyjnych. W projekcie należy uwzględnić rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające roślinności prawidłowe warunki rozwoju.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z następującymi uwagami:

Ad. 1 - ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego, Obręb: Stare Miasto, Arkusz mapy: 32, działka: 20/11

Opinia negatywna. Nieruchomość Gminy Wrocław położona przy ul.Marsz. Józefa Piłsudskiego, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 20/11, AM 32, obręb Stare Miasto jest objęta umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a Ogólnokształcącą Szkoła Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego. Decyzją nr DOW-S.VII.7120.2017.MO z dnia 15 grudnia 2017 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego zezwolił Szkole na usunięcie, bez naliczania opłaty, 15 sztuk drzew (topoli) z terenu działki nr 20/11 pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami (jarząb mączny) w terminie do 30 czerwca 2019 r. tj wykonania nasadzeń zastępczych.
Ponadto, zaproponowany przez Lidera gatunek drzewa jest nieodpowiedni ze względu na swój rozmiar i szeroki system korzeniowy.
15 sztuk jarząbu mącznego planowane jest do zasadzenia pomiędzy budynkiem Szkoły a budynkiem Filharmonii i jest to drzewo z płytkim systemem korzeniowym, który nie będzie uszkadzał nawierzchni chodnika. Wokół samego boiska szkolnego nasadzenia nie są przewidziane, ze względu na uszkadzanie nawierzchni boiska.

Ad. 2 – Pl. Legionów, Obręb: Stare Miasto, Arkusz mapy: 32, działka: 29/1

Opinia negatywna ze względu na planowaną lokalizację pomnika na terenie zieleńca. Ponadto wraz z budową pomnika powinna powstać koncepcja zagospodarowania tego terenu, uwzględniająca zieleń.

Ad. 3 - ul. Św. Jadwigi, Obręb: Plac Grunwaldzki, Arkusz mapy: 26, działka: 32

Opinia pozytywna w zakresie posadzenia kilku sztuk drzew. Proponowane nasadzenia bukietowe w celu nawiązania do istniejącej skupiny drzew (ozdobne wiśnie lub jabłonie). Dodatkowo możliwość nasadzenia jednego drzewa w formie soliteru - tulipanowiec lub ambrowiec. Nie zaleca się nasadzeń drzew nad rabatą kwiatową. Ponadto we wskazanej lokalizacji należy uwzględnić następujące uwarunkowania konserwatorskie:
- nasadzenie ma uzupełniać kompozycję, a nie dominować w przestrzeni;
- należy przeanalizować wszelkie aspekty kompozycyjne, aby nie zasłonić widoków na obiekty budowlane, wglądu na Ostrów Tumski i ulicę św. Jadwigi.

Ad. 4 - ul. Świdnicka, fragment od ul. Kazimierza Wielkiego do Oławskiej

Opinia negatywna. Przygotowanie miejsca pod nasadzenie 20 szt. platanów klonolistnych będzie się wiązało z koniecznością przesadzenia klonów pospolitych w odm. ‘Globosum’, ich trzyletnią pielęgnacja w celu zachowania żywotności oraz przeprowadzeniem inwestycji polegającej na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego. Należy uwzględnić konieczność:
- przebudowy podziemnych sieci oraz okolicznych chodników, montaż ekranów przeciwkorzeniowych;
- w celu zapewnienia prawidłowych warunków do wzrostu dla platanów klonolistnych konieczne będzie wykonanie podwieszanych chodników rampowych lub zastosowanie systemów antykompresyjnych, pełna wymiana gruntu na substrat szkieletowy, aby zapewnić większą ilość miejsca dla rozwoju systemu korzeniowego drzew;
- zamontowanie system nawadniającego.
Tym samym szacunkowy koszt inwestycji może przekroczy wartość 1 mln.

Ad. 5 - ul. Szewska, skrzyżowanie z Wita Stwosza

Opinia negatywna:
- dz. 113/3: opinia negatywna – jezdnia
- dz. 124/2: opinia negatywna ze względu na konieczność przebudowy nawierzchni (zgodnie z wytycznymi dla ul. Purkyniego)
Plac przy kościele św. Marii Magdaleny został wykonany zgodnie zatwierdzonym z projektem - brak miejsca w kompozycji na dodatkowe nasadzenia drzew.

Ad. 6 - ul. Mikołaja Reja, Biblioteka Miejska

Opinia negatywna. Brak możliwości lokalizacji drzew w jezdni. Lokalizacja drzew w tym miejscu byłaby możliwa po kompleksowej przebudowie ulicy.

Ad. 7 - Ul. Purkyniego, Muzeum Narodowe

Opinia negatywna, ponieważ posadzenie 4 sztuk drzew wymaga przebudowy nawierzchni. Co generuje dodatkowe koszty inwestycji. Należałoby również uwzględnić konieczność:
- przebudowy podziemnych sieci oraz okolicznych chodników, montaż ekranów przeciwkorzeniowych;
- w celu zapewnienia prawidłowych warunków do wzrostu konieczne będzie wykonanie podwieszanych chodników rampowych lub zastosowanie systemów antykompresyjnych, pełna wymiana gruntu na substrat szkieletowy, aby zapewnić większą ilość miejsca dla rozwoju systemu korzeniowego drzew; zaleca się zastosowanie lip w nawiązaniu do nasadzeń po przeciwnej stronie ulicy.

Ad. 8 - Ul. Oławska, przy Galerii Dominikańskiej

Opinia negatywna, planowana przebudowa sieci ciepłowniczej.

Ad. 9 - ul. Kolejowa/Stysia

Projekt możliwy do zrealizowania w przypadku pełnej wymiany gruntu na glebę strukturalną w połączeniu z systemami antykompresyjnymi tak, aby zapewnić drzewom prawidłowe warunki wzrostu. Konieczny projekt oraz wcześniejsze odkrywki w celu ustalenia rodzaju gruntu znajdującego się pod nawierzchnią asfaltową. W projekcie należy zapewnić ochronę dla drzew przed parkującymi pojazdami (barierki).

Ad. 10 - Bulwar Piotra Włosotowica

Opinia negatywna, ponieważ teren wskazany we wniosku nie jest własnością Gminy Wrocław. Teren we władaniu Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto, zgodnie z opinią MKZ zamierzenie nie jest zgodne z mpzp.

Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania.

Uzasadnienie

Bez wątpienia drzewa są ozdobą miast. Wpływają pozytywnie na nastrój ludzi, obniżają ciśnienie krwi, zwiększają koncentrację. Dodatkowo pełnią niezwykle ważne funkcje środowiskowe: wytwarzają tlen, pochłaniają CO2 oraz zanieczyszczenia, chłodzą latem, zbierają nadmiar wody deszczowej w czasie deszczy nawalnych, są domem dla wielu stworzeń. Dlatego powinno być ich jak najwięcej.
Z wielu jednak powodów są usuwane z przestrzeni miasta. Od kilku lat liczba wycinanych rokrocznie drzew przekracza 10 tys. (tylko wg zezwoleń wydawanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UM), wcześniej było to 5-6 tys. rocznie. Centralnie położone osiedla szczególnie ucierpiały w czasie Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. A drzewa są szczególnie cenne w gęsto zabudowanym centrum i śródmieściu. Nowe nasadzenia powinny więc choć częściowo zrekompensować straty ekologiczne i krajobrazowe wynikające z wycinki dojrzałych drzew. Projekt obejmuje propozycje nasadzeń w 10 (tyle, ile to możliwe) miejscach centrum i śródmieścia: przy ulicach, na skwerach, w miejscach wyciętych lub niegdyś istniejących drzew.
Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy estetyki naszego miasta, a w dalszej perspektywie także do poprawy jakości powietrza i mikroklimatu. Wpłynie również pozytywnie na samopoczucie mieszkańców - i to oni będą beneficjentami tego projektu.
Projekt obejmuje nasadzenia w 10 różnych miejscach na terenie rejonu nr 1. Sześć lokalizacji zobrazowanych jest na załączonych mapkach, 4 są w formie opisowej.
Projekt zakłada posadzenie drzew o wysokości kilku metrów, o obwodzie co najmniej 18-20 cm na wysokości 1 m, o naturalnych koronach (z 1 wyjątkiem - lokalizacja na terenie Szkoły Muzycznej z uwagi na bardzo wąski pas terenu możliwy do wykorzystania).

Elementy projektu

Drzewa - 66 szt.
Krzewy - wg dokumentacji ZZM (lokalizacja przy pl. Legionów)
Ławki - 7 szt. (lokalizacja przy ul. Oławskiej pod Galerią Dominikańską i przy ul. Reja)
Siedziska - 4 szt. (lokalizacja przy ul. Purkyniego)
Ściągnięcie nawierzchni betonowej pod 4 drzewa (lokalizacja przy Kolejowej)
Wymiana istniejącej gleby (gruzu) na substrat ograniczny (co najmniej do lokalizacji przy Kolejowej)

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Lokalizacje opisowe (bez mapek) znajdują się w załączniku w pliku PDF.

Osiedle: Wrocław

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 961

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 785
Papier 176

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 117
Mężczyźni 844

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.