Nr projektu. 472

Zagospodarowanie łąk po polach irygowanych Osobowice - etap 1. [WBO. 2018]

Głosów: 217

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
  • Lider projektu: Artur Błaszkiewicz

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uzupełnienia infrastruktury placów zabaw przy ulicy Osobowickiej. Zalesienie działki nr 2, AM-17, obręb Osobowice (o pow. 29,78ha), zgodnie z załączonym rys. na prawo od ul. Ćwiczebnej, musi być poprzedzone przygotowaniem koncepcji i uzyskaniem pozytywnej opinii ekologicznej. Spiętrzenie rzeki Trzciany na tym etapie nie może być pozytywnie zweryfikowane. Takie działanie wymagałoby przygotowania koncepcji na cały tamten obszar i w konsekwencji mogłoby nie zmieścić się w kwocie przeznaczonej na ten projekt. Szacunkowy koszt projektu wynosi 750 000 zł.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Ze względu na funkcję, jaką spełniały pola irygacyjne, wykluczone jest wykorzystanie infrastruktury pościekowej, tj. kolektora ściekowego oraz zbiorników po dawnych osadnikach. Projekt o bardzo szerokim zakresie. Jakakolwiek realizacja wymaga wpierw przygotowania spójnej dla całego obszaru koncepcji a sama realizacja, z uwagi na obszar, znacznie przekracza maksymalną dla WBO kwotę 1 mln zł.

Uzasadnienie

W ramach projektu proponuję budowę dwóch progów spiętrzających wodę w cieku Trzciana oznaczonych na rysunku nr 2, numerem 2 (AR_13, 3, obręb Osobowice) oraz numerem 3 (AR_10, 1 obręb Osobowice), a także jednego na rowie prowadzącym od Wzgórza Kaplicznego do Odry oznaczonego nr 5 (AR_9, 3 obręb Osobowice). Progi powinny być umiejscowione tuż za dopływami rowów odprowadzających, tak, aby spiętrzana woda mogła do nich wpływać nawilżając glebę na jak największym obszarze. Przewidywany koszt budowy wymienionych elementów, to 300 tys. zł. Jeśli koszt okaże się wyższy absolutnym minimum jest budowa progów nr 2 i 5.
Kolejnym elementem projektu jest wytyczenie polany przedstawionej na rysunku nr 3 opisanym w Zarysie koncepcji jako „przestrzeń rekreacyjna – obszar żółty”, która umiejscowiona jest pomiędzy ulicami Lipską, Ćwiczebną i Ślazową, a rowem (fragment działki AR_16, 3/2 obręb Osobowice) oraz rozpoczęcie nasadzeń zieleni tj, drzew i krzewów w taki sposób, aby zachować przejrzystość i uniemożliwić ukrywanie się w zaroślach dzikom, co jest istotne dla zachowania bezpieczeństwa. Przewidywany koszt dla tej części projektu, to 300 tys. zł wraz z dokumentacją dla całego projektu.
Pozostałe 150 tys. zł z puli środków przeznaczone zostanie na uzupełnienie elementów placów zabaw, które rozpoczęte zostały w ramach projektu nr 505 z 2016 r. (AR_15, 4 oraz AR_22, 6/13 obręb Osobowice).
Załącznikiem do projektu jest również „Zarys koncepcji zagospodarowania…”, który pokazuje większą przestrzeń związaną z fragmentem podlegającym powyższemu projektowi.

Elementy projektu

Dodanie elementów wyposażenia placów zabaw

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Osobowice-Rędzin

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

217

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 212
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 119
Mężczyźni 98

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.