Nr projektu. 26

Plaża na Żenikach [WBO. 2018]

Głosów: 936

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Lider projektu: Michał Garstka
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wymagają modyfikacji jego zakresu. W kwocie 750 000 zł można opracować dokumentację projektową i zrealizować fragment założenia przedstawionego we wniosku tj. porządkowanie terenu, wykonania ciągów komunikacyjnych oraz polany wypoczynkowej - priorytety do określenia przez Lidera.
W MPZP wnioskowane działki oznaczone są jako ZP1 i ZP3. Zgodnie z zapisami planu nie ma możliwości wykonanie na nich plaży oraz boiska.
MPZP szczegółowo przedstawia, że teren ZP1 powinien zostać nasycony zielenią i ma być terenem różnorodnych form zieleni.
Teren ZP3 ma zostać zagospodarowany jako obszar łąki rekreacyjnej, w którym obowiązuje: nasadzenie drzew i krzewów częściowo zimozielonych wzdłuż wschodniej granicy terenu z zakazem lokalizowania trwałych obiektów.
Ponadto Miejscowy Plan określa, że wyposażenie nabrzeża w miejsca do wypoczynku ma być zlokalizowane w południowo zachodniej części zbiornika W1 - tym czasem wniosek obejmuje północną część zbiornika W2. Równocześnie informujemy, że obiekty sportowe typu boiska mogą być projektowane jedynie na obszarze oznaczonym ZP2, czyli na terenie, dla którego obecnie, w ramach WBO2017 opracowywana jest dokumentacja projektowa w ramach Projektu pn. Żernicki Park Sportu.
Teren objęty wnioskiem porośnięty jest dużą ilością samosiewów, które osiągnęły już formę dojrzałego drzewostanu. Projekt, który zostanie opracowany dla tego obszaru, musi uwzględnić istniejący drzewostan. Wyklucza się wykonywania wycinek niezwiązanych z wycinką sanitarna i cięciami pielęgnacyjnymi. Jednocześnie zwracamy uwagę, że teren jest na tyle duży, że nawet kwota 750 000 zł nie starczy na pełne zagospodarowanie tego terenu, przez co konieczne będzie etapowanie prac.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 26, 92, 305 i 314.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wymagają modyfikacji jego zakresu. W kwocie 750 000 zł można opracować dokumentację projektową i zrealizować fragment założenia przedstawionego we wniosku tj. porządkowanie terenu, wykonania ciągów komunikacyjnych oraz polany wypoczynkowej - priorytety do określenia przez Lidera.
W MPZP wnioskowane działki oznaczone są jako ZP1 i ZP3. Zgodnie z zapisami planu nie ma możliwości wykonanie na nich plaży oraz boiska.
MPZP szczegółowo przedstawia, że teren ZP1 powinien zostać nasycony zielenią i ma być terenem różnorodnych form zieleni.
Teren ZP3 ma zostać zagospodarowany jako obszar łąki rekreacyjnej, w którym obowiązuje: nasadzenie drzew i krzewów częściowo zimozielonych wzdłuż wschodniej granicy terenu z zakazem lokalizowania trwałych obiektów.
Ponadto Miejscowy Plan określa, że wyposażenie nabrzeża w miejsca do wypoczynku ma być zlokalizowane w południowo zachodniej części zbiornika W1 - tym czasem wniosek obejmuje północną część zbiornika W2. Równocześnie informujemy, że obiekty sportowe typu boiska mogą być projektowane jedynie na obszarze oznaczonym ZP2, czyli na terenie, dla którego obecnie, w ramach WBO2017 opracowywana jest dokumentacja projektowa w ramach Projektu pn. Żernicki Park Sportu.
Teren objęty wnioskiem porośnięty jest dużą ilością samosiewów, które osiągnęły już formę dojrzałego drzewostanu. Projekt, który zostanie opracowany dla tego obszaru, musi uwzględnić istniejący drzewostan. Wyklucza się wykonywania wycinek niezwiązanych z wycinką sanitarna i cięciami pielęgnacyjnymi. Jednocześnie zwracamy uwagę, że teren jest na tyle duży, że nawet kwota 750 000 zł nie starczy na pełne zagospodarowanie tego terenu, przez co konieczne będzie etapowanie prac. Wymagane jest uzupełnienie zakresu projektu oraz potwierdzenie kierunków i priorytetów zagospodarowania przez Lidera.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 26, 92, 305 i 314.

Uzasadnienie

Wrocław jako miasto kandydujące na Zieloną Stolicę Europy potrzebuje więcej terenów rekreacyjnych. Projekt przewiduje rewitalizację terenów nad stawem na Żernikach, w rejonie miasta, gdzie występuję duży brak terenów rekreacyjnych. Jednocześnie rejon ten jest silnie i dynamicznie zabudowywany, Wychodząc na przeciw obecnym i przyszłym mieszkańcom, powstał projektu utworzenia plaży na zdewastowanych obecnie terenach przy Stawie Glinianki. Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Rumiankową i Rezedową w osiedlu Żerniki we Wrocławiu - uchwała nr XXXI/701/12 RMW z 13.09.2012 r.
W bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru realizowany jest Żernicki Park Sportu - projekt z edycji WBO 2017

W ramach projektu przewidziano:
- oczyszczenie terenu oznaczonego z mpzp jako ZP1 i utworzeniu na nim polany rekreacyjnej,
- oczyszczenie terenu oznaczonego z mpzp jako ZP3,
- oczyszczenie terenu pomiędzy ul. Kardamanową,
- budowa ścieżek pieszo-rowerowych

Oczyszczenie terenu powinno wiązać się z częściowym zachowaniem rosnących tam drzew.

Elementy projektu

Polana rekreacyjna
Ścieżki pieszo-rowerowe

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Żerniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

936

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 824
Papier 112

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 514
Mężczyźni 422

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


28.01.2019

Ogłosiliśmy przetarg na realizację. Otwarcie ofert 12 lutego.